Заетостта в ЕС продължава да се увеличава, сочи доклад на ЕК

Заетостта в ЕС продължава да се увеличава, сочи доклад на ЕК

Подкрепена от траен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 година, а безработицата е спаднала още повече. Това сочи най-новият тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа, представен от Европейската комисия.

Заетостта в ЕС е нараснала с 1,7 на сто спрямо година по-рано. Това означава, че още 4 милиона души (2,7 милиона от тях - в еврозоната) са започнали работа. Постоянните работни места и заетостта на пълно работно време са допринесли най-много за това увеличение.

 

Между третото тримесечие на 2016 г. и 2017 г. броят на наетите на работа с постоянни договори е нараснал с 2,8 милиона души. Това увеличение е три пъти по-голямо от увеличението на броя на временните договори (900 000). Броят на работещите на пълно работно време е нараснал с около 3 милиона души до 181 милиона души, а броят на работещите на непълно работно време се е увеличил с около 300 000 - до 42,7 милиона души.

Равнището на заетост във възрастовата група 20-64 години в ЕС се увеличава постоянно през последните три години, като през третото тримесечие на 2017 г. е било най-високото досега - 72,3 на сто.

Въпреки това се запазват големи различия между отделните държави в ЕС. Равнищата на заетост са от 58 на сто в Гърция до 82 на сто в Швеция. Докладът показва, че безработицата в ЕС се движи трайно към равнищата отпреди кризата. Броят на безработните е намалял с около 8,6 милиона души в сравнение с върховите стойности на безработицата през април 2013 година, като е останал под 18 милиона души през декември 2017 година. Това е най-ниското равнище от ноември 2008 година.

Други данни за трудовия пазар в тримесечния преглед също потвърждават подобряването на състоянието на икономиката на ЕС.

Производителността на труда в ЕС се е повишила с 0,8 на сто спрямо третото тримесечие на 2016 година. Досега най-голямо увеличение е отчетено в Латвия, Литва, Полша и Румъния (3 на сто или повече на годишна основа).

Финансовото положение на домакинствата в ЕС е продължило да се подобрява, като скоростта на нарастване е била около 1,5 на сто на годишна основа. Основната причина за това е било увеличението на доходите от труд. В почти всички държави в ЕС през годината до първата половина на 2017 г. е наблюдавано продължаващо нарастване на доходите на домакинствата.

 

Въпреки това в някои държави, особено в Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания, както и в Холандия, брутният разполагаем доход на домакинствата все още е бил под равнищата от 2008 година.

Търсенето и недостигът на работна ръка са продължили да се повишават. Делът на свободните работни места в ЕС е достигнал 2 на сто през третото тримесечие на 2017 година.

 

Делът на свободните работни места е бил по-висок в областта на услугите, отколкото в промишлеността и строителството. Недостигът на работна ръка се е увеличил, а наемането на работа се е повишило с 3,7 на сто през годината до второто тримесечие на 2017 година.

 

Равнището на напускане на работа е спаднало под равнищата отпреди кризата, а броят на намерилите работа е продължил да нараства ускорено, като е доближил предкризисните си стойности.

Споделяне

Още от Европа