Закон предвижда 2 куб. м безплатна вода за бедни

Социално слабите ще имат право на помощи за питейна вода. Това предвижда проектозаконът за водите, който е изпратило Министерството на околната среда и водите за съгласуване в общините и ведомствата преди внасянето на документа в Министерски съвет. Заложените количества за бедните, които ще се плащат от държавата, са 2 куб. м на месец. Те обаче трябва да се предвидят и в Закона за социално подпомагане. Вероятно отново ще се ползват за информация кой има право на безплатните кубици данните за енергийните помощи, коментираха пред Mediapool експерти от екоминистерството.

Четири нови такси

Четири нови такси са предвидени за стопанските обекти от водния отрасъл - за водовземане, за замърсяване, за изземване на наносни маси от коритата на реките и концесионни. Последните две са за фирмите, добиващи инертни материали и бутилиращите минерална вода компании. Концесионното възнаграждение би влязло като механизъм и при евентуално бъдещо концесиониране на ВиК-ата.

Такса водовземане заменя сегашната такса за водоползване, която плащат водните дружества ВиК-та за всеки кубик, изпомпан от язовира. Новото е, че няма да се начисляват в сметките на хората такси за количества до 10 куб. м., които се ползват за домакински нужди, за напояване на животни и зеленчуци в границите на личния имот.

Без такса ще е и водата, която отива за производство на електроенергия, но без да се отклонява от течението на реката в турбини с мощност до 20 квтч. Освободени от този вид плащания са и лечебните заведения, социални домове, училища и забавачки. Без такси ще са също минералните извори и чешми, от които гражданите си пълнят лековитата течност. Няма да плащат и санаториумите, които използват изворните води за лечение. В момента това е сериозен разход за минералните бани в малките курортни селища, които се опитват да привличат туристи с лековитите води.

Гратисен период за дружествата, които ще строят пречиствателни станции

Размерът на новите такси ще се определи с допълнителни наредби на Министерски съвет. Но принципът на плащането им ще е според количествата добити или изхвърлени замърсени води. За отпадните течности ще се въведат допустими норми за наличие на вредните вещества. Всяко надвишаване на границата ще се плаща. До 31 декември 2007 г. се предвиждат вноските за мръсна вода да се събират в размер от 50%. До 31 декември 2010 г. - до 75%, а след този период ще се плащат напълно таксата, ако не постигнат заложените норми. Онези предприятия, които са в границите, ще плащат т. нар. малка такса в размер на 0,001 лв.

Това се прави, за да могат ВиК-ата и промишлените предприятия да въведат в експлоатация съоръжения за чистене на отпадните си води, коментираха от МОСВ. Онези от дружествата, които представят в басейновата дирекция в региона си проект за изграждане на пречиствателна станция, ще получат гратисен период за плащане на 80% от дължимата си такса за замърсяване. Така ще им се освободят финанси за покриване на разходите за съоръженията. Което е от полза за заводите, тъй като и без това след 2010 г. ако нямат изградени пречиствателни станции, няма да им бъдат издадени комплексни разрешителни за това, че предотвратяват екологичните замърсявания, което означава, че производствата им просто ще бъдат затворени.

Ако предприятията приключат със строежите на пречиствателните си станции в срок, дори ще им бъде опростена част от дължимите суми, предвижда проектозаконът за водите. Ако обаче не сторят това, ще плащат хем натрупаните такси, хем наказателна лихва по тях. За да не бъдат затваряни подобни производства, обаче е предвидена и възможността фабриките да сключват договори с ВиК-ата да ползват тяхната канализация и да отвеждаттака своите отпадни води до градската пречиствателна станция, с която трябва да бъде сключен договор и да ѝ се плаща. Мръсните води обаче не трябва да пречат на експлоатацията на градската канализационна мрежа, изричен е проектозаконът.

Санкции от 300 до 25 хил. лв. се предвиждат за незаконно водовземане. Размерът им е според това колко литра в секунда се добиват нерегламентирано. За незаконно черпене от минерален избор наказанието е от 1000 до 10 хил. лв.

Корабите вече няма да могат да изхвърлят отпадните си течности директно в речните и морските води. Те ще бъдат задължени да изградят пречиствателни съоръжения на плавателните съдове. Онези, които нямат възможност да се оборуднавт с такава техника, ще трябва да подпишат договор с пречиствателна станция на сушата, че ще извозват там събраните по време на пътуването мръсни води. Иначе няма да получат разрешително за плаване.

За разрешение за ползване на водната среда ще трябва да кандидатстват и пристанища и кейове, както и предприятия, отглеждащи аквакултури по бреговете на реките и морето.

Строг контрол върху качеството на питейната вода, предвижда още проектозаконът за водите. Според новия документ се въвеждат три категории за течността от чешмите - А1, А2 и А3. Най-качествена ще е А3. Това е водата, която е с разширена механична и химическа обработка, последващо третиране и дезинфекция. А2 е механично и химично пречистена и дезинфекцирана, а А1 е само с груба механична обработка и дезинфекция. Всяко ВиК ще трябва да спазва нормите, според наличните си съоръжения за пречистване на питейната течност.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: