Държавен фонд ”Земеделие“:

Закупеният софтуер за вътрешна комуникация не е аналог на Скайп

Системата надхвърля възможностите на безплатните услуги и е по-сигурна

От Държавен фонд  ”Земеделие“ отрекоха поръчаният от тях софтуер за 86 610.20 лева да е аналог на безплатния Скайп и обявиха, че купената от тях система разполага с широк набор от функции, които далеч надхвърлят възможностите на Скайп, ICQ и MSN. В отговор на запитване на Mediapool от фонда заявиха, че освен познатите функции на публичните услуги, системата е ”платформа за уеб конференции с поддръжка на видео и аудио трансфер, като включва и всички функции на виртуална класна стая”. Освен това от фонда твърдят, че ”публичността на услуги като Скайп ги прави неприложими за нуждите на администрацията, тъй като те не покриват стандартите за сигурност”.

”Основно изискване на възложителя при въпросната поръчка е администрирането на системата да се извършва в рамките на институцията. Това е продиктувано както от изискванията на стандарта за сигурност ISO27001:2005, така и за предотвратяване на възможностите за неоторизиран достъп до информация, свързана с обработваните в ДФЗ документи.Друго изискване на възложителя е свързано с осигуряване на адекватна поддръжка и актуализация на продукта, както и гарантирана съвместимост с използваната в ДФЗ софтуерна платформа IBM Lotus Notes. По този начин фондът не трябва дa купува напълно нови лицензи за нов софтуер, а закупените лицензи са само разширение на възможностите на наличната платформа. Благодарение на това е намален извършеният разход за лицензи, което всъщност е само надграждане”, заявяват от фонда.

”Също така освен софтуер, поръчката изисква и доставка на хардуер - приложен сървър, върху който да бъде инсталирано приложението за администрация, както и периферни устройства: слушалки, микрофони и камери за потребителите”, допълват от фонда.

”В резултат на изброените изисквания по въпросната обществената поръчка е доставена и внедрена система IBM Sametime. Поръчката включва доставка на лицензите, доставка на сървър и окомплектовка на 280 броя работни места с уеб камери и слушалки с микрофон, услугите свързани с интеграция на системата в комуникационната инфраструктура на ДФЗ, инсталиране и конфигуриране на клиентите, обучение на администраторите и поддръжка”, уточняват от държавния фонд ”Земеделие” (ДФЗ).

Оттам коментираха още, че ”IBM Sametime е водеща платформа за изграждане на корпоративна чат функция, VoIP комуникации и уеб конференции с поддръжка на аудио и видео трансфер. Платформата е припозната като едно от най-добрите решения в тази сфера с доказана сигурност и хиляди клиенти в целия свят”.

”Системата разполага с широк набор от функции, които далече надхвърлят възможностите на цитираните публични услуги - Skype, ICQ, MSN. Освен познатите функции на публичните услуги системата е платформа за уеб конференции с поддръжка на видео и аудио трансфер, като включва и всички функции на виртуална класна стая. Именно публичността на услуги като Скайп ги прави неприложими за нуждите на администрацията, тъй като те не покриват стандартите за сигурност, на които ДФЗ трябва да отговоря. В същото време IBM Sametime използва собствен протокол за връзка между клиента и сървъра с криптиране на комуникационния канал”, посочват от фонда.

”Системата за моментни съобщения е предвидена за използване от служителите на отделите, прилагащи мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Чрез нея се осигурява възможност за екипна работа, обучения както за служителите в централно управление, така и за служителите в областните дирекции, трансфер на документи и създаване на база от знания, без да се нарушава работният процес. Внедряването му в структурните звена ще гарантира и  навременна информация за служителите на фонда, които пряко консултират земеделските производители. По този начин експертите, обработващи подадените заявления могат да да получават допълнителни указания и информация от Централно управление при промени на нормативната уредба и да се организират онлайн обучения без напускане на работните места, което спестява пари за командировъчни и време на служителите. Тези онлайн обучения могат да бъдат записвани и да се преглеждат по всяко време от служителите (онлайн библиотека), възможно е и провеждането на срещи на работни групи на отдалечени лица посредством видео и аудио връзките”, заявяват още от фонд ”Земеделие”.

Оттам уточниха, че обществената поръчка е планирана за 2011 г. в утвърдения списък с одобрени дейности по линия на техническата помощ от Министерството на земеделието и храните. ”Тя е проведена по реда  на Наредбата за възлагане на обществените  поръчки (НВМОП) при спазване на всички нормативни изисквания при критерий "най-ниска цена". Обявлението за обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки. Документацията за участие е публикувана на сайта на ДФЗ, което дава възможност на всички заинтересовани лица да участват в процедурата”, коментираха още от фонда.

Оттам допълват, че при публичното отваряне на офертите, както и на ценовите предложения, Законът за обществените поръчки, респективно НВМОП дава възможност да присъстват представители на участника, представители на медиите и на неправителствени организации.

От фонда посочват, че за участие в малката обществена поръчка в ДФЗ е постъпила една оферта от "АЙ БИ ЕС България" ЕООД . На публично заседание в присъствието на представител на участника, комисията е отворила постъпилата оферта. След детайлно разглеждане от страна на комисията е констатирано, че офертата отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Комисията е класирала участника в съответствие с наредбата за малките обществени поръчки и е предложила да се сключи договор с него.

От фонда коментираха още, че сключват споразумение за конфиденциалност с всички обслужващи фирми. ”Това е практика на фонда, а не изключение само по този д говор, тъй като при извършването на задълженията си по договорите, фирмите доставчици на хардуер, софтуер и всички видове услуги имат достъп до чувствителна информация. С това споразумение те се ангажират да не разпространяват информация, станала им известна по време на изпълнение на договора пред трети лица”, заявиха от фонда.

”Доставката, инсталацията и внедряването са извършени в срок, като са спазени всички условия по договора”, допълват от фонд ”Земеделие”.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?