Проектобюджет 2013

Заложените приходи от митниците са нереални, истинска пак ще е контрабандата

Заложените приходи от митниците са нереални, истинска пак ще е контрабандата

Заложените в проектобюджета за следващата година приходи са нереални, особено при предвижданите постъпления, администрирани от Агенция "Митници". Както и в предишните години финансовото министерство залага по-малко приходи, отколкото реално една уж реформирана митническа администрация би трябвало да събира. И така се повтарят едни и същи "слабости" в планирането, които едва ли са случайни.

Да видим числата по разбивки на видовете приходи от митниците.

Митата, които реално ще събере Агенция "Митници” (АМ) през 2012 г., както и заложените в бюджет’2013 120 млн. лв. са на равнищата от 2009 г., но при драстично поскъпване на вносните суровини на световните борси през последните години между 50 и 200%.

В ежемесечните доклади на МФ за изпълнение на бюджета четем: "В сравнение със същия период на 2011 г. събраните мита са с 0.5% повече, което основно се дължи на следните стокови групи: "Автомобилни превозни средства” – 3.6 млн. лв., "Захар и захарни изделия” – 2.3 млн. лв. и "Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори” – 2.3 млн. лв. Митата, събрани от внос на стоки с произход Китай формират 42.7% от общия обем на приходите от мита за периода. На второ място по приходи от мита е вносът на стоки от Русия с относителен дял 5.9%”.

Ако има увеличен физически обем на вноса на тези стоки, т.е. изваден е на светло контрабандният внос и са ограничени митническите измами, то би следвало да се очаква приходите от мита да са поне с още 50 млн. лв. повече на базата на по-високите цени. Да не се забравя, че практика на митниците е да обмитяват стоките с произход Китай и Турция на драстично занижени фактурни стойности. В медиите са сочени случаи на такива занижавания, като например дамска пола на цена в магазина 7-10 лв. се обмитява върху фактурна стойност 0.70-1.0 лв.

Изводът: по темата контрабанда през целия период на управление на ГЕРБ досега (2009-2012) не е направено нищо и предвиденото за новия бюджет е абсолютно същото, т.е, контрабандата и митническите измами остават негласна политика на правителството.

Очакваното изпълнение на приходите от ДДС от внос за 2012 г. е 3 740 млн. лв., което е с около 11% повече спрямо 2011 г. и с около 3% повече от заложените в разчетите за годината. Постъпленията за периода се очаква да бъдат с 370 млн. лв. повече в резултат на увеличения стойностен обем на внесените горива.

Тук отново ще цитираме докладите на МФ, които казват: "Съпоставено с 2011 г., е реализиран ръст основно в резултат на ръста на вноса и на по-високите цени на суровия петрол на международните пазари. и смазочни материали и стоки от групата “промишлени доставки”.

Този привиден успех не се дължи на подобрена събираемост на АМ, а на други обективни икономически фактори за периода 2011-2012 г., което ясно личи от цитираното. Също така е ясно и на Министерството на финансите, и на министър Дянков, че митниците реализират обективен спад в ефективността си въпреки номиналното нарастване на приходите от ДДС.

Например, средногодишната цена петрол тип "Брент” за 2011 е 156.3 лв/барел. при средногодишна цена петрол тип "Брент” към момента за 2012 г. от 171 лв./барел. Имаме покачване на цената на суровия петрол тип "Брент” за 2012 г. спрямо 2011 г. с 10%.

Заложените в бюджет 2013 приходи от ДДС от внос са 4084 млн. лв. или с 9% повече от 2012 г. като се разчита само на външните фактори и международната цена на петрола.

Изводът и тук, както и при митата, че се залага на увеличаване на приходите единствено следствие на промяна на цените, а не на подобряване на ефективността на работата на АМ и на борба с контрабандата.

Скритите резерви при ДДС, които са в увеличаването на събираемостта от акцизи, въобще не са заложени и не са отчетени. Това прави минимум 200 млн. лв. повече, които биха могли да влязат в бюджета.

Планът на АМ за събираемост в частта акциз за 2012 г., заложен от МФ в бюджета, възлизаше на 4370 млн. лв. при възстановяване на 240 млн. лв. Очакваното изпълнение за 2012 г. в частта акциз е 4120 млн. лв. вероятно след възстановяване.

Горива

За 2012 г. акцизът върху горивата беше увеличен. Според АМ и МФ събираемостта от горива и за настоящата година ще бъде на равнищата от предишните години. Независимо от спадовете на потребление и икономическата криза, се вижда ясно, че, според данните, по никакъв начин не се отчита ефектът от влязлата в сила Наредба №3, която принуди фирмите да влязат в допълнителни разходи, свързани с поставяне на измервателни уреди.

Дори обратното - отбелязва се спад в събираемостта на горива, независимо че задълженията по възстановяване на акциз са били 3 пъти по-малки в сравнение с 2010 г. и също така не се възстановява акциз на земеделските производители.

Според данните на НСИ и МФ, износът се увеличава, което би трябвало да говори за по-високо потребление на енергийни носители. Всички тези фактори обуславят консумация на горива в страната, но тази по-висока консумация не се отразява на повишени приходи от акциз от горива.

По отношение на нивата на контрабандата от предишните години нищо не е направено. Успеваемостта вече не е нулева, а е отрицателна и това се вижда и от заложените приходи за 2013 г. За 2013 г. МФ предвижда за пореден път да увеличи акциза на някои горива.

Заложеното увеличение в приходите от горива според проектобюджета за 2013 г. е само възстановяване на нивата от 2010 г.

Влязлата в сила Наредба 3, която се представяше като лекарството за прекратяване на контрабандата, окончателно се провали като може да се добави, че и самата администрация на МФ и АМ нямат представа от дела на контрабандата в сектора ”горива”.

Легализирането на съществуващото положение означава само едно – неадекватност, съчетана с неспособност за управление на приходните агенции и явна злонамереност към публичните финанси на държавата. В бюджета се залагат занижени стойности, за да се отчитат "успехи” и не се предвижда никаква промяна на работата на АМ в частта борба с контрабандата. Освен това има и още един извод, който се налага от само себе си – според данните през 2009-та година контрабанда на горива изобщо не е имало.

За да не сме голословни, ето числата: През 2009 г. акцизите от горива преди възстановяване са 2 214 млн. лв., през 2010 г. те са – 2 236.9 млн. лв., през 2011 г. - 2 100.0 млн. лв., 2012 г. - 2 230.0 млн. лв., планираното за 2013 г. - 2 070 млн. лв.

Високоалкохолни напитки и пиво

По отношение на спиртните напитки от началото на 2012 г. АМ отбелязва 6% ръст спрямо 2011 г.

В проектобюджета за 2013 г. се залагат приблизително същите стойности като събираемост, както и през 2010 г., но само в определен период на тази година. След акциите на МВР от средата на 2010 г. има рязко повишаване на събираемостта на акциз от алкохол, но този ръст е само в рамките на 6 месеца през 2010 г. През 2011 г. има спад спрямо вторите 6 месеца на 2010 г. с близо 20%, което се дължи единствено на понижен контрол и повишена контрабанда.

През 2013 г. не се предвижда нещо особено да бъде направено по тези въпроси, видно от стойностите. А именно: През 2009 г. средно месечно приходите от акцизи са 15.6 млн. лв., за първото полугодие на 2010 г. те са 14.35 млн. лв. месечно, през второто полугодие – 25.7 млн. лв., през 2011 г. 22 млн. лв., 2012 г. - 23.3 млн. лв., планираните за 2013 г. - 25 млн. лв. месечно.

Тютюневи изделия

За поредна година през 2012 г. се отчита устойчиво равнище на събираемостта от акцизи от тютюневи изделия. Показателно е, че през 2011 г. има отчитане на поредния спад на обмитени късове цигари с близо 1 млрд. къса. През 2012 г. нямаше увеличение на акциза на тютюневите изделия, както и нямаше задължения за възстановяване на акциз от цигари.

Въпреки това не беше отчетен съществен ръст на приходите от акцизи от цигари – увеличението е в рамките на 7%. Проекторазчетът за 2013 г . предвижда минимално повишаване на приходите от акциз върху тютюневите изделия спрямо 2012 г. с 50 млн. лв. или с 2.8%.

Според МФ и АМ през 2012 г. ще бъдат обложени 11.6 млрд. къса цигари, а през 2013 г. ще бъдат обложени 11.9 млрд. къса цигари, което е възстановяване на количествата от кризисната 2010 г. За поредна година това са най-ниските стойности за последното десетилетие. Заложените приходи са с 3.5% повече спрямо 2009 г., но акцизът спрямо същата година е повишен с ЦЕЛИ 52.5%.

С други думи даже и да приемем, че е нормално спад от над 50% в обмитените късове цигари за 2010 г. спрямо 2008 г. следствие на драстичното повишение на акциза, не може да се приеме, че през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. положението не се променя в посока нагоре, освен ако контрабандата на цигари не е вече "легализирана" и приета като нормална, както и че 50% контрабанден дял в търговията с цигари е нещо нормално.

Статистиката говори единствено за липса на каквото и да е държавническо отношение към контрабандата или за това, че контрабандата на тютюневи изделия обслужва определени интереси на управляващите. Смехотворно звучат тезите в доклада към проектозакона за бюджет’2013 на МФ, че "Допълнителни приходи се очакват от (...) тютюневи изделия - 50 млн. лв. в резултат на свиване дела на контрабандни цигари” при положение, че липсващите приходи от акциз са 1.5 млрд. лв. или необложени 10 млрд. къса тютюневи изделия. Превърнато в камиони, това прави 1000 камиона с контрабандни цигари.

Интересна е и статистиката на АМ за заловените късове цигари през годините: през 2010 г са заловени общо 25 камиона, 2011 – 20 камиона, а за последната 2012 г. максималното количество се очертава да бъде около 8 камиона, или както се опитват да ни убедят Танов, Дянков и Борисов, че това е заради намаления брой на пушачите. Иначе излиза, че през 2008-ма година е нямало въобще контрабанда.

Данните показват също така, че през последните три години се събират по-малко приходи от тютюневи изделия независимо от това, че митниците имат скенери, Наредба 3 и полицейски функции – все промени, които в 2008-ма година въобще не са съществували.

Впрочем ето и числата. През 2008 г. приходите от акцизи върху цигарите са 1 715 млн. лв. при обложени 21.9 млрд. къса и средна акцизна ставка 78.4 лв. на хиляда къса. През 2009 г. са събрани 1 787.7 млн. лв. при обложени 17.9 млрд къса и средна ставка 101.6 лв. на хиляда къса. През 2010 г. числата са съответно 1 685.7 млрд. лв., 10.9 млрд. къса и ставка от 155 лв. През 2012 г. приходите се очертават на 1 680 млрд. лв., обложени 11.6 млрд. къса и същата ставка от 155 лв. на хиляда къса. Планираното за догодина е приходи от 1 850 млрд. лв. от обложени 11.9 млрд. къса и непроменена акцизна ставка.

Скритите резерви са в обмитените късове цигари, които могат да увеличат приходите с минимум 1 млрд. лв.

Статистически погледнато, най-малко количество цигари до управлението на ГЕРБ, е през 2006 г. – 14.4 млрд. къса. Не е излишно да се напомня, че сегашният директор на митниците по това време е бил началник на ГДБОП.

Средното потребление на цигари за периода 2003–2009 г. е 19.5 млрд. къса. Като към тази бройка прибавим рекордните равнища на контрабанда, които са между 15-20%, достигаме до реално потребление на цигари в България от 23-24 млрд. къса. Всеки може да изчисли колко е на практика контрабандата при ГЕРБ.

*Григор Здравков е председател на неправителствената организация "Българска легия "Антимафия"

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?