Започват консултации по общия устройствен план на Шабла

Започват консултации по общия устройствен план на Шабла

Започват консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Шабла и на доклада за екологична оценка към него, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлагане на МРРБ с финансиране от държавния бюджет.

За да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията, а за прилагането му ще отговаря община Шабла.

Общият устройствен план трябва да създаде оптимална пространствена и функционална структура на територията на общината, която да осигури нейното развитие в хармонично единство на селищата със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфичните социално-икономически условия.

В обхвата на плана попадат части от осем защитени зони. За опазване на дивите птици са "Шабленски езерен комплекс", "Дуранкулашко езеро", "Калиакра" и "Било". Защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са "Езеро Дуранкулак", "Езеро Шабла-Езерец", "Комплекс Калиакра" и "Крайморска Добруджа". Затова като приложение към екологичната оценка е изготвен и доклад за оценка на въздействието на общия устройствен план върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Общият устройствен план и доклада за екологичната оценка към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на общинска администрация Шабла от днес до 22 февруари и могат да се ползват всеки работен ден от 9 до 17 часа. Документите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на община Шабла.

Становища и мнения по предварителния проект на Общия устройствен план и доклада за Екологична оценка към него могат да се депозират в сградата на общинатаили на електронна поща: [email protected] до 17 часа на 22 февруари.

Проектът на Общ устройствен план на Община Шабла ще бъде подложен и на обществено обсъждане. То ще се проведе на 9 март 2018 г. от 10 часа в сградата на община Шабла.

Споделяне

Още от Бизнес