Започват проверки в 27 дружества за ток, парно, газ и вода

Започват проверки в 27 дружества за ток, парно, газ и вода

Планови проверки в 27 дружества от секторите на електроенергетиката, топлоенергетиката, доставката на природен газ и вода започва Комисията за енергийно и водно регулиране, която утвърди годишния график на инспекциите си.

В рамките на проверките ще бъдат засегнати и сигнали за нарушения и жалби от фирмите, които ще са както големи, така и малки и ще са разположени в цялата страна.

Пет проверки на място за спазване на условията на лицензите са планирани в електроенергийния сектор. Засегнати този път ще бъдат и компании, които не са били проверявани в последните две години.

Седем големи и средни топлофикации също ще бъдат проверени дали спазват всички изисквания по лиценз. В обхвата ще влязат дружества с влошени финансови показатели в последните три години, такива, които не проследявани за също такъв период от време, както и срещу които има оплаквания.

В газовия сектор ще се извършат три комплексни проверки на дружества, а четири ще са тематични. Фирмите са подбрани според брой на присъединените потребители,  финансови резултати, стойност на дълготрайните материални активи, както и годината на последната извършена проверка.

Осем средни и малки ВиК-дружества също са включени в графика. При част от водните оператори е установено значително неизпълнение на одобрените им бизнес планове за периода 2009-2015 г., както и нарастващ брой на жалби срещу тях за влошено качество на предоставяните услуги. Ще се проследи водената отчетност от ВиК-операторите, наличието на регистри, използваната база данни, съхранението на първичната документация, въведената система за вътрешен контрол върху дейността на звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед оценка на достоверността на представяната отчетна информация. 

Регулаторът ще извършва и извънредни проверки на дружества в случаите на получавани сигнали за нередности, публикации за нарушения на лицензионната дейност, както и проверки след сезиране на Комисията при възникване на извънредни обстоятелства от важен обществен интерес.

Споделяне

Още от Бизнес