Застрахователят “Хилдън” (бивша “Юпитер”) обявен в несъстоятелност

Софийският градски съд обяви застрахователна компания “Хилдън” АД (с предишно име “Юпитер”) в несъстоятелност и назначи за синдик Веселин Рашков, съобщиха в петък от Комисията за финансов надзор (КФН).

С решението си, публикувано в Държавен вестник днес, съдът е определил 25 октомври 2003 г. за начална дата на неплатежоспособността на дружеството и е прекратил правомощията на неговите органи.

До 9 април 2007 г. застрахованите, трети увредени лица и останалите кредитори на ЗК "Хилдън" АД трябва да предявят вземанията си пред синдика на ул. "Лайош Кошут" 22, ап. 2 в София. Те се предявяват с писмена молба, в която се посочват основанието и размерът на вземанията, привилегиите и обезпеченията им, адресът за кореспонденция и се прилагат съответни писмени доказателства.

Според Кодекса за застраховането, вземанията на застрахованите лица в ЗК "Хилдън" АД се смятат автоматично за предявени, но това не изключва възможността за изричното им предявяване.

След като кредиторите предявят вземанията си, синдикът е длъжен да изготви списък на тези, които е приел. Синдикът незабавно съобщава за това, че е изготвен такъв списък чрез обява в "Държавен вестник". По същия начин - чрез обява в "Държавен вестник", се съобщава за изготвянето на счетоводните отчети на застрахователя.

Синдикът е длъжен да предостави списъка на приетите вземания и счетоводните отчети на застрахователя в канцеларията на Софийския градски съд, за да могат кредиторите на застрахователя да се запознаят с тях.

По-нататък процедурата продължава с осребряване на имуществото на ЗК "Хилдън" АД и разпределението му между кредиторите ѝ. Според законодателството потребителите на застраховки се ползват с предимство.   

През октомври 2005 г. с решение на Комисията за финансов надзор на застрахователно дружество ЗК "Хилдън" АД бе отнето издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност поради констатирани сериозни нарушения в дейността му, припомнят от комисията. След отнемане на разрешението, КФН е сезирала Софийския градски съд с искане за обявяване на дружеството в несъстоятелност.

От днес на застрахователя се забранява да се разпорежда с имуществото си, включено в масата на несъстоятелността, постановени са обща възбрана и запор върху него и се постановява започване на процедура по осребряването му.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?