Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Застрояването на Синеморец скача с 54%, на Резово - два пъти, според нов план

Жители стягат протести за майските празници, до 4 май е крайният срок за възражения

10 коментара
Застрояването на Синеморец скача с 54%, на Резово - два пъти, според нов план

Промени в общия устройствен план на община Царево предвиждат нови 83 хектара от природен парк "Странджа" да бъдат застроени. Най-драстично се увеличават зоните за нови вилни селища, къмпинги и хотели в селата Резово (106%), Синеморец (54%), Варвара (33%), както и общо по крайбрежната ивица на общината (22%). Това показва публикувания на страницата на Министерството на околната среда и водите Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево. Всички заинтересувани могат да представят писмени мотивирани становища по доклада до 4 май.

Сред жители на Синеморец вече има недоволство. Причината – отново се посяга на едно от малкото места по българското Черноморие, които все още са пощадени от презастрояване. Най-скандално за тях е предвиденото застрояване на местността "Поляните", откъдето се разкрива невероятна гледка към морския бряг и устието на река Велека. По тази причина се обмисля протест за 1 май с блокиране на моста над реката, научи Mediapool.

Неотдавна кметът на Царево Георги Лапчев (ГЕРБ) пред местна медия съобщи, че се надява още тази година общината най-после да има Общ устройствен план (ОУП). По думите му Общият устройствен план ще въведе реда и правилата, които ще гарантират и съхранение на природата в региона. Mediapool не успя да се свърже с Лапчев за коментар, а от общината не е получена до момента официална позиция по случая.

Скандализиращ план с 10-годишна история

Опитът на община Царево да има актуален ОУП са отпреди десет години. След промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие през август 2008 г. е възложено да бъдат направени изменения и в ОУП на община Царево в посока „опазване на морските плажове и пясъчните дюни и за ограничаване на допустимото застрояване в зоната зад морския бряг“.

Изработката на този план стъпва върху одобрения през 1998 г. Териториално устройствен план на община Царево. Промените в плана от 2008 г. обаче са приети от местната власт без екологична оценка за въздействието му. След съдебни процедури становището на екооценката е оттеглено, което довежда до невъзможност за прилагане на плана.

През февруари 2014 г. тогавашният регионален министър в правителството на Пламен Орешарски Десислава Терзиева разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на Царево и екологична оценка към него.

Такъв е направен през 2016 г., но заради предвиденото значително разширяване на застрояването и навлизане в Природен парк "Странджа", по-голямата част от който е защитена територия, през следващата година се налага проектът да бъде ревизиран, като зоните за строителството се намалят.

Сега промените в плана са на финалната права, но отново се надига недоволство срещу него. Жители на община Царево дори твърдят, че уволнението на дългогодишния директор на парк „Странджа“ инж. Стефан Златаров е с цел да се осигури безпроблемното одобрение на документа. Причината - на предишното обсъждане на плана през 2008 г. дирекцията на природен парк "Странджа" беше единствената държавна институция, която на Висшия експертен екологичен съвет гласува "против". За да не се повтори това, сега са взети мерки.

Официалният мотив за уволнението на Златаров е неспазване на финансовата дисциплина. Причината е, че увеличил заплатите на петима служители средно с между 50 и 80 лв. месечно, твърдят запознати със случая.

Урбанизираните територии нарастват с 516 хектара

Промените в ОУП на Царево са с хоризонт 15 – 20 години. Те трябва да регламентират "процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, с оглед поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия", е посочено в екооценката.

Предложеното увеличение на урбанизираните територии е с 516 хектара, което представлява ръст от 1% спрямо сега застроените 1207 ха, е посочено в екооценката. Близо седем пъти се увеличават вилните територии с 537 ха, нарастват и ваканционните селища - с 32 ха, площта на къмпингите се увеличава десетократно – от 3 на 30 ха, а терените за спорт от 7 на 17 ха, става ясно от публикуваната екооценка.

Увеличаването на урбанизираните територии с 1% е основно за сметка на неизползваеми съществуващи селскостопански дворове и част от животновъдните ферми, както и на неизползваеми земеделските територии.

В екооценката се твърди, че устройствените зони и режимите за застрояване са с намалени параметри за плътност на застрояване и завишени изисквания към озеленяване с висока растителност, задължително от местни характерни видове. В сравнение с плана от 2008 г. настоящият предвижда отпадане и редукция на устройствени зони в границите на природен парк "Странджа", но не става ясно с колко се намаляват.

Планът предвижда още строителството в новите зони да бъде предимно ниско за вили, хотели и къмпинги. "В максимална степен се запазват съществуващите горски масиви, в които са "потопени" компактните курортни локализации. Опазват се естествено формираните зелени коридори по протежението на малките реки и дерета на територията на селскостопанските земи", е посочено в екооценката.

В обхвата на плана попадат всички 13 населени места на територията на общината, от които два града – Царево (административен център) и Ахтопол и 11 села - Лозенец, Варвара, Синеморец, Резово, Кости, Българи, Бродилово, Изгрев, Велика, Фазаново и Кондолово.

В границите на община Царево попадат четири защитени зони част от екологичната мрежа "Натура 2000", свързани с опазването на дивите птици, на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Най-значително увеличаване на урбанизираните територии – над два пъти се предлага за граничното село Резово, в което по официални данни постоянно живеят около 70 души.

Урбанизираната територия в Резово се увеличава със 106% - от 20 ха сега на над 41 ха. Твърди се, че спрямо плана от 2016 г. са намалени разширенията в източна и северна посока, като е предложен режим на вилна зона с намалени показатели. Редуцирано е също и разширението в западна посока, но никъде не е посочено с колко като площ. Устройствените зони източно от Резово са с режими за курортно строителство, включително за хотели, е посочено в екооценката.

За Синеморец се предлага увеличаване на урбанизираните териотирии с 54% - от 61.5 ха сега, на 94.7 ха. За устройствената зона в местността "Поляните", която сега била „само частично реализирана“, планът предвижда компактно разширение на север с режим на вилна зона. Планирани са и две големи вилни зони на юг. Предвижда се да има и регламентиран къмпинг в местонстта "Бутамята". Предлага се регламентиране на ромския квартал, възникнал стихийно западно от селото.

Застрояването на Варвара се увеличава с близо една трета – нови 21 ха. Спрямо плана от 2008 г. и в двата варианта от 2016 г. и от 2017 г. се предвижда отпадане на голямо голф игрище в северната част на землището, което на практика "откъсва" крайбрежието от полите на Странджа. Отпада и вилното застрояване непосредствено северно и западно от Варвара.

При последния редуциран вариант от 2017 г. се предлага отпадане на лентъчното застрояване на крайбрежната ивица между пътя и брега северно от Варвара. Отпадат също урбанизираните зони северно и западно от Варвара, както и вилна зона югоизточно от селото в местността "Гората".

Новото вилно застрояване е съсредоточено в част от местностите "Гробищата" и "Поста". При подхода от север се предлага зона за къмпинг - за каравани и палатки. Къмпинг "Делфин" се запазва с малко разширение в землището на Ахтопол.

Единствено в Ахтопол урбанизираните територии намаляват с около 8 ха. Местността "Лозята" се предлага като вилна зона. Трасето на третокласния път 9901 е изместено от центъра на града, но пресича така формираната вилна зона. Голяма част от имотите в м. Лозята получават режим на земеделска земя (изоставени ниви).

Положителна екооценка

Проблемът с приемането на плана на Царево е труден, защото около 86% от територията на общината попада в природен парк "Странджа" и четири защитени зони. Почти целите популации на щъркелите и грабливите птици, прелитащи по черноморския прелетен път Via Pontica, преминават над Странджа планина, като грабливите птици често нощуват в горите.


От установените 260 вида птици в зоната, 75 са включени в Червената книга на България, а 112 са от европейско природозащитно значение, като световно застрашени са 12 вида. Това прави защитена зона "Странджа" едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за 15 застрашени видове птици, сред които черен щъркел, египетски лешояд, различни видове орли и т.н. По време на миграция в района могат да се наблюдават и пет световно застрашени вида - малкият корморан, къдроглавият пеликан, белооката потапница, ливадният дърдавец и водното шаварче.

Експертите, изготвили екооценката, не очакват съществено нарушаване на естествените местообитания, гори, ливади и пасища вследствие реализацията на измененията в ОУП на Царево. Според тях не се налага предприемането на специални компенсиращи мерки и затова те предлагат на компетентния орган МОСВ да съгласува проекта за изменение на ОУП на Царево в предложения му вариант.

Какво предстои

Сега всички заинтересувани могат да представят писмени мотивирани становища по доклада за оценка на въздействието върху защитените зони до 4 май. Ако постъпят такива становища, МОСВ трябва да ги разгледа и, ако са достатъчно мотивирани, да поиска промени в плана при необходимост.

След това предстои одобрение на доклада от Експертния съвет към МОСВ и издаване на заповед от министъра на екологията за одобрението му. Ако някой не е доволен, заповедта подлежи на обжалване.

Ако има обжалване, трябва да се изчака да мине делото. Ако то завърши в полза на МОСВ, едва тогава Общинският съвет на Царево може да гласува одобрението на промените в плана. Решението на Общинския съвет на Царево също подлежи на обжалване пред съда.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

10 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Karl Marx
  #10

  Общественото недоволство расте с всяка нескопосана сделка, която правят днешните капиталисти, но и тяхното време ще дойде, когато народът остане без въздух за дишане и хляб на масата. Скоро...

 2. outsideblogger
  #9

  Нещо споменава ли се за изграждане на пречиствателни?

 3. tres1
  #8

  Отговора е във facebook Dimitur Todorov.

 4. Realist
  #7
 5. Jack Daniels
  #6

  Мдааа явно от Синеморец ще намправят Свинеморец

 6. Територия на Мики Маус
  #5

  Нека, нека бе! Избрахме си демокрацията! Ходихме на митиги за нея! Сега деморкатите и €НП да си првят каквото си искат! Да покажат какво могат! Е, това могат! Но родните глави увират бавно! 28 години НЕ стигат! Поне 45 г демокрация им трябват, зада видят за кво става въпрос. Или може би 45 пъти по 45 години! По-скоро второто! Нищо! Демокрация да е! Да сме в НАТО! Има ли по-важно от това ми кажете?

 7. dimotimo
  #4

  Имаше един репортаж за кмета Ляпчев, как в работно време цъка голф, без да плаща и стотинка за това в бая скъпото игрище.

 8. daskal
  #3

  Ето това е истината. Прогледнете за нея! Не ги слушайте какво ви говорят, а гледайте какво се случва! ГЕРБ и компания се ненаситни алчни мошеници.

 9. kompetenten
  #2

  Тази далавера я подготвяха много отдавна и се започна с рушвети към съдиите под формата на подарени общински парцели, стигна се до създаването на нов съд, и вече този съд защитава интересите на далавераджиите.

 10. Хитър Петър
  #1

  Изкупилият през последните години огромни масиви земя край Резово, бивш параментарен председател Йордан Цонев от ДПС, т.нар. сив кардинал, е решил да премине към бетониране на терена си. И това райско кътче ще бъде унищожено от мафиотското сдружение ГЕРБ - ДПС. Природата и националният парк ще бъдат нихилирани, а софиянци ще ходят да бодат дръвчета по Витоша! Оставка на ГЕРБ, вън строителната мафия ор България, стига толкова!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.