Затяга се екозаконодателството за зоните по НАТУРА

Затяга се екозаконодателството за зоните по НАТУРА

Още от момента на включването на даден терен в правителствения списък на защитените зони, инвестиционните планове и предложения ще подлежат на екологична оценка и оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Това решиха депутатите в четвъртък, след като одобриха на първо четене промените в Закона за биологичното разнообразие, внесени от Георги Божинов (Коалиция за България) и група народни представители. Предложенията бяха подкрепени от 140 депутати, 7 бяха против и 14 се въздържаха.

За разлика от проекта на Божинов, корекциите на Яни Янев (НДСВ), предвиждащи обжалване на заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитените зони, бяха отхвърлени. Процедурата касаеше включването на терени в европейската екомрежа НАТУРА 2000, но не събра подкрепата на народните представители. Това стана след прегласуване с 93 гласа "за", 47 "против" и 47 въздържали се.

Доводът на парламентарната екокомисия, препоръчваща отхвърляне на предложението, бе, че всяко обжалване отлага влизането в сила на заповедите. Това води до забавяне на изпълнението на защитните мерки в тези зони и неизпълнение на поетите ангажименти от България, се посочва в доклада. В него пише още, че съдебната защита се реализира чрез възможността за обжалване на оценката, на която подлежи всеки план, програма или инвестиционно предложение в съответната защитена зона. Екооценката ще въвежда и конкретни ограничения за дейностите в дадения терен.

Янев предлагаше обществеността да бъде информирана още преди да започне проучването на определени територии за включването им в екологичната мрежа НАТУРА 2000 и обществените обсъждания да започнат преди внасянето на предложенията за обявяване на защитени зони за разглеждане в Националния съвет по биологично разнообразие.

Вместо това парламентът прие на първо четене автоматичното задействане на екооценката от влизането на терена в списъка със защитените зони. 

Според действащата законова уредба, на оценка подлежат планове, програми и инвестиционни намерения само във вече обявени със заповед на министъра на околната среда и водите защитени зони. Тези заповеди се предвижда да приключи до края на 2007 г. за терените, попадащи под Директивата за птиците, заповедите за зоните по Директивата за хабитатите трябва да стартират най-рано след две години.

При това положение няма да е възможно прилагането на оценка, поради липса на завършена процедура по обявяване на защитените зони, приеха депутатите. Това би означавало неспазване на поетите от България ангажименти към ЕС и несъобразяване с изискванията на европейското законодателство, смятат те.

От обхвата на екооценката в защитените зони ще са изключени само плановете за изграждане на туристически пътеки, информационни и образователни съоръжения, места за почивка, както и административни сгради, посетителски и информационни центрове, необходими за управлението и постигането на целите на опазване на защитените зони.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?