Здравната каса е спестила 23 млн. лева от поевтиняване на лекарства за година

По-малко медикаменти са изтеглени от пазара през 2017 година

Цените на общо 570 лекарствени продукта от позитивния списък са били намалени през миналата година заради външното рефериране с други европейски държави и навлизането на генерични продукти.

Поевтиняването на медикаментите е довело до намаляване на публичните разходи за лекарства, като НЗОК е спестила 22.9 млн. лева, а здравното министерство – 751.5 хил. лева. Спестеният от касата ресурс заради намаление в цените на лекарствата се увеличава прогресивно през последните години като през 2016 икономията е била 16.6 млн. лева, а през 2015 година – 8.5 млн. лева. Това показват данните от годишния доклад за работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране за 2017 година.

Все пак икономията от близо 23 млн. лева за НЗОК през миналата година е много малка част от разходите ѝ за лекарствата от позитивния списък, които през 2017 г. бяха малко под 1 млрд. лева, а тази година ще надхвърлят 1 млрд. лева. За сравнение от отстъпки от фармацевтични компании, което е другият основен механизъм за намаляване на публичните разходи за лекарства, през миналата година в касата са върнати обратно 168 млн. лева.

От намалението в цените на лекарствата през миналата година НЗОК е спестила над 16 млн. лева от разходите си за медикаменти за домашно лечение и близо 7 млн. лева от разходите си за онколекарства в болниците.

Основните фактори за поевтиняването на лекарствата е включването на генерични лекарства в позитивния списък и външното рефериране, при което се сравняват и взимат най-ниските цени, регистрирани в някоя от 17 държави- членки.

Три от референтните държави – Румъния, Гърция и Словакия са с най-голям относителен дял при намалението на цените у нас.

Половината лекарства поевтинели до 5%, една четвърт – от 20% до 50%

При близо половината от лекарствата, чиито цени са спаднали през миналата година (263), намалението е до 5%. Намаление до 10% на цената е отчетено при 90 лекарствени продукта или 15.79 % от общия брой. До 20% е редуцирана цената на 78 медикамента или 13.68 % от общия брой. Спад в цената до 50% има при 101 лекарствени продукта или 17.72 % от общия брой. Понижение от над 50% на цената е регистрирано при 38 лекарствени продукта или 6.67 % от общия брой.

При лекарствата за домашно лечение е постигнато намаление в цените на 149 продукта, като най-много – 74 са 100% платени от касата. От напълно платените от нея лекарства НЗОК е реализирала и най-съществена икономия – в размер на 10.6 млн. лева. В доклада обаче липсва информация как промените в цените са се отразили в нивото на доплащане от страна на пациентите, което е най-високо в ЕС.

Икономия от 3.3 млн. лева след включването на генерик при 5 терапии

Например при терапията за хепатит С Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, която се реимбурсира 100% от НЗОК, понижаването в цените е довело до намаляване на референтната стойност за дефинираната дневната доза с 26.51% , в резултат на което стойността, заплащана от НЗОК е намалена с 1 399 247 лева.

Едно от съществените намаления в разходите на фонда се дължи на включването на първи генеричен лекарствен продукт през годината.

В 5 международни непатентни наименования (INN) e включен първи генерик в резултат на което стойността, заплащана от НЗОК се е намалила с 3 376 370 лв.

Пример за това е терапията Glatiramer acetate – имуномодулатор, прилаган при пациенти с множествена склероза, който се реимбурсира 100% и при който понижаването на референтната стойност за дневната доза с 29.2% е намалило разходът на НЗОК с 2 257 360 лева.

Пример за комбинираното влияние от включване на генерик и намаляване на цена е антивирусното средство Tenofovir disoproxil, прилагано при пациенти с ХИВ и Хепатит B, което също се реимбурсира 100%. В резултат на понижаването на референтната стойност за дневната доза в този INN с 53.11%, минималното намаление на стойността, заплащано от НЗОК е с 1 231 829 лева.

Увеличение на референтната стойност през миналата година има при 21 лекарствени продукти, което е повишило разходите на касата с близо 300 000 лева, като то е приспаднато при изчислението на икономията.

Някои онкотерапии също са поевтинели значително

При онкомедикаментите в болниците най-значително е намаляването с 69.9% на референтната стойност за дневна доза, респективно на стойността на опаковка, при таргетната терапия за хронична миелоидна левкемия Imatinib.

При нея понижението се дължи на намаляване на цените в резултат на външното рефериране, като стойността, заплащана от НЗОК е редуцирана с 419 021 лева.

Друг пример за понижаване на стойността за дневна доза с 15.5% е продуктът Ramucirumab, прилаган при лечение на солидни тумори. И при него причината е намаляването на цената на лекарствения продукт в групата в резултат на външното рефериране, а стойността, заплащана от НЗОК се е намалила с 733 704 лева.

Включването на биоподобен лекарствен продукт в INN Rituximab за лечението на онкохематологични заболявания е довело до понижаване на референтната стойност за дневна доза, в резултат на което стойността на опаковка се е понижила с 26.84%, а заплащаната от НЗОК стойност е намалена с 1 282 982 лева.

Включването на първи генеричeн лекарствен продукт в INN Imatinib, за показанието Хронична миелоидна левкемия е довело до понижаване на референтната стойност и респективно на стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност с 48.83%. В резултат на това разходът на НЗОК е паднал с 647 844 лева.

При 6 INN е установено увеличение на референтната стойност поради изключване на лекарствени продукти от позитивния списък, в резултат на което, стойността заплащана от НЗОК се е увеличила с 999 061 лева, които са приспаднати при изчислението на икономията.

По-малко лекарства са изтеглени от пазара

По принцип намалението в цените на лекарствените продукти в резултат на външното рефериране е причина за изтеглянето на някои медикаменти от българския пазар, поради невъзможността на фармацевтичните компании да поддържат същите ниски цени у нас, като регистрираните на друг пазар, с който се сравняваме.

Отчетът за миналата година обаче показва намаление в броя на изключените от позитивната листа медикаменти спрямо предходните две години.

Постъпилите процедури за изключване на лекарствени продукти от позитивната листа са общо 147 и представляват 2.9% от всички постъпили процедури, а през годината са разгледани общо 173 процедури за изключване с натрупването от предходната година. За сравнение през предходните две години – 2015 и 2016 са постъпвали по около 350 процедури за изключване на продукти от позитивната листа или между 5% и 7% от всички постъпили процедури.

През миналата година от всички изключени лекарствени продукти най-голямата група са предназначени за лечение на онкологични заболявания и неврологични заболявания. Втората група е тази на медикаментите за сърдечно-съдови заболявания, следвани от антиинфекциозните средства.

От всички изключени медикаменти 53 са носители на референтна стойност. 13 лекарствени продукта са били единствени със съответната лекарствена форма и концентрация, но продукти с този INN продължават да присъстват в позитивната листа. Шест от 13-те продукта са вписани в регистъра на пределните цени, отпускани по лекарско предписание и по този начин са останали налични на пазара, но само на свободна продажба. Заличени от лекарствената листа са 11 международни непатентни наименования, като 5 от тях са вписани в регистъра на пределните цени, отпускани по лекарско предписание и също са останали налични на пазара, но на свободна продажба.

Терапевтичните области на изключените международни непатентни наименования са разнообразни – гастроентерология, лечение на пептична язва, лечение на хроничен вирусен хепатит С, онкология, неврология, кардиология, като нито един от заличените INN не е без алтернатива за лечение на съответното заболяване. Най-честите причини за изключване на лекарствени продукти и заличаване на цената са прекратяване на разрешението за употреба, спиране на производството им, неподдържане на реимбурсен статус и намаляване на цената вследствие външното рефериране

През миналата година в позитивната листа са включени 48 нови лекарствени продукти, които принадлежат към 32 нови международни непатентни наименования (INN) в областта на пулмологията, кардиология, гастроентерологията, офталмологията, онкологията и хематологията, ревматологията и др.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?