Животновъдите получиха 11 млн. лева извънредна помощ от държавата

Животновъдите получиха 11 млн. лева извънредна помощ от държавата

Животновъдите получиха извънредна помощ от близо 11 милиона лева, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Средно един фермер е получил по около 620 лв.

Помощта от 10 968 954 лв. е изплатена на 17 723 животновъди по схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори наживотновъдството. Някои от фермерите са били субсидирани по повече от една схема.

Средствата са осигурени от националния бюджет (10 940 829 лева) и неизразходваните средства от бюджета на ЕС (28 125 лева).

По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са финансирани 8283 стопани с 1 854 182 лева.

По Схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство са преведени 6 559 870 лева на 7012 фермери.

В третото направление – по Схемата за прилагане на екстензивни методи за производство се разпределят 2 554 902 лева между 3280 животновъди.

Общият размер на плащанията за едно стопанство не може да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23.17 лв. и всички овце и кози в него по 3.27 лв., е посочено в съобщението.

Трите схеми бяха одобрени на заседание на Управителния съвет на фонд "Земеделие", което се проведе на 6 юли. По тях Разплащателната агенция подпомага животновъди, които отглеждат крави, биволици, овце - майки и кози – майки и вече са получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година.

Подкрепата се предоставя въз основа на броя животни, одобрени за подпомагане по съответната схема и съгласно указанията, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните (Приложения № 1, 2 и 3).

Изплатените суми са изчислени на база на ставките, които бяха определени на 4 август със Заповед № РД 09-616 на министъра на земеделието, храните и горите. В заповедта е посочен и крайният срок за предоставяне на помощта - 1 септември 2017 г.

Споделяне

Още от Бизнес