Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "Fact Check"

Обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" ще бъдат изказвания, декларации, позиции или други писмени или устни форми на съобщения на представителите на политическия и корпоративния елит на България, както и на медиите.

В него се включват два типа обекти (личности и институции) – постоянни и ad hoc.

Постоянни обекти

Бивши и настоящи представители на демократично избраната и легитимна власт в България в трите й форми: изпълнителна, законодателна и съдебна:

 • Президент на Р България
 • Председател на Народното събрание
 • Министър-председател
 • Министри
 • Ръководители на държавни и изпълнителни агенции и фондове и други второстепенни разпоредители с бюджет, включително БОРКОР
 • Кметове
 • Общински съветници
 • Народни представители
 • Председатели на независими институции или регулатори (включително Сметна палата, Българска народна банка, Съвет за електронни медии, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за финансов надзор, Комисия за енергийно и водно регулиране, Омбудсман и др.)
 • Председател и членове на Конституционния съд
 • Представители на ръководния състав на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на районните, окръжните и административните съдилища, членове на Висшия съдебен съвет
 • Главен прокурор и други представители на ръководните структури в Прокуратурата на Р България
 • Председател и членове на Централната избирателна комисия
 • Ръководителите на дипломатически мисии на Р България
 • Представители на Р България в международни организации
 • Международни длъжностни лица, излъчени от Р България
 • Служители на ръководни постове в държавните органи и структури от системата за защита на националната сигурност
 • Представители на ръководния състав на Българската армия

Претенденти за участие в управлението на страната

 • Представители на непредставени в парламента партии, движения, коалиции, инициативни комитети, независими кандидати, регистрирани за участие или обявили намерение за участие в управлението или в национални или местни избори или референдуми

Представители на корпоративния елит

 • Председатели и членове на управата на работодателски и други организации на бизнеса
 • Официални представители на ръководствата на дружества, регистрирани според законите на страната, включително на дружества с държавно или общинско участие

Медии

Ad hoc

 • Публични фигури (личности) и организации от сферата на политиката и бизнеса в България, които не влизат в списъка на постоянно наблюдаваните обекти, но са обект на анализ и оценка заради конкретно тяхно изказване, обявление, декларация или друго произлизащо от тях съобщение. Допускат се изказвания на политици или представители на бизнеса от други държави само ако те се отнасят до България.

Словесната изява на ad hoc публичните фигури трябва да отговаря едновременно на следните условия:

 1. Висока степен на обществена значимост
 2. Висока степен на публичен интерес и реакция
 3. Новост, специфика, уникалност – изява, представяща нов факт, интерпретация, специфично отношение към традиционни ценности и др.

Кога участващите постоянни обекти се селектират за анализ и оценка

Съобщенията на постоянните фигури в платформата "FACT CHECK" ще са поставени под засилено наблюдение от студентите и журналистите, ангажирани с проекта, в периода 1 септември 2016 г. - 31 март 2017 г.

Техните изказвания ще бъдат обект на обстоен анализ и оценка в платформата на базата на следните критерии:

 1. Високопоставеност на комуникатора, т. е. с приоритет ще се разглеждат изяви на лица и институции, които носят най-голяма отговорност по закон за публичните политики. По отношение на представителите на бизнеса с приоритет ще се разглеждат изказвания на собственици или мениджъри на компании (независимо от големината им) от водещите отрасли на българската икономика.
 2. Висока степен на обществена значимост на съобщението;
 3. Висока степен на публичен интерес и реакция към съобщението;
 4. Новост, специфика, уникалност – изява, представяща нов факт, интерпретация, специфично отношение към традиционни ценности и др.;
 5. Често използване, повтаряемост на дадена теза от конкретна личност, институция или компания.
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Как да се подходи с новата детска болница?