6.2 млрд. евро е държавният дълг в края на януари

Държавният и държавногарантираният дълг в края на януари 2007 г. е бил 6.20 млрд. евро, от които 1.49 млрд. евро (24.1%) вътрешен и 4.70 млрд. евро ( 75.9%) външен дълг. Това показва месечната статистика на дълга, публикувана от Министерството на финансите в понеделник.

Общият размер на дълга намалява приблизително с 1 млн. евро в сравнение с равнището му в края на декември 2006 г. Намалението се дължи основно на извършените плащания през месеца. Съпоставен спрямо януари 2006 година, размерът на дълга бележи намаление с 392.2 млн. евро.

Съотношението на държавния и държавно-гарантиран дълг към брутния вътрешен продукт (БВП - по предварителни дании) в края на януари 2007 г. е 23.7%, като делът на външния дълг е 18%, а на вътрешния – 5.7%. През януари 2006 г. това съотношение е било 27.2%, съставено 6% вътрешен и 21.2% външен дълг.

От началото на 2007 г. са направени общо 382.3 млн. лв. плащания по дълга, от които 220.1 млн. лв. са по външния дълг, а 162.2 млн. лв. са по вътрешния. С най-голям принос през януари 2007 г. са плащанията в лева – 42.4%, следвани от тези в евро – 33.5% и в долари – 23.5%.

През януари са били проведени три аукциона за продажба на ДЦК на вътрешния пазар, в резултат на което са емитирани 85 млн. лв., една емисия на три месечни съкровищни бонове с номинална стойност 15 млн. лв., една емисия на петгодишни облигации – 35 млн. лв. и една емисия десетгодишни облигации – 35 млн. евро.

В резултат на извършените посявания във валутната структура на дълга настъпиха известни промени, се казва в съобщението от Министерството на финансите. В края на януари делът на дълга в долари достигна 21.2%, дългът в евро - 52.6%, в лева - 17.7%, а този в други валути - 8.6%.

По отношение на лихвената структура съотношението на дълга с плаващи към този с фиксирани лихви е 33.6% към 66.4%.

В общото разпределение на дълговия портфейл по кредитори преобладаващ дял запазват категориите “Други облигации” (вкл. глобални и еврооблигации) – 33.4%, вътрешният дълг – 24.1% и Световнато банка – 12.7%.

Споделяне

Още от Бизнес