ЕС засилва мерките срещу хибридните атаки и охраната на критична инфраструктура

Ще бъде преразгледано законодателството за отнемане на имущество от престъпна дейност

ЕС засилва мерките срещу хибридните атаки и охраната на критична инфраструктура

Европейският съюз ще засили мерките за противодействие на хибридните и кибер атаки. Освен това предвижда и по-добра защита на критичната инфраструктура. Това се предвижда в новата стратегия за сигурността в ЕС до 2025 година, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия. 

В нея са определени четири стратегически цели за действия на равнището на ЕС. 

Критична инфраструктура 

ЕК ще предложи нови правила за защита и устойчивост на критичната инфраструктура. Неотдавнашните терористични нападения бяха насочени към обществени пространства, включително храмове и транспортни центрове.

Комисията ще насърчава повишено публично-частно сътрудничество в тази област, за да има по-добра физическа защита на обществените места, както и подходящи системи за откриване.

Кибер сигурност 

До края на годината ЕК би трябвало да приключи прегледа на директивата за мрежите и информационните системи, която е основното европейско законодателство в областта на киберсигурността.

Комисията е установила, че е необходимо създаване на съвместно киберзвено като платформа за структурирано и съгласувано сътрудничество.

ЕС следва да продължи да изгражда и поддържа устойчиви международни сътрудничества за по-нататъшно предотвратяване, възпиране и действие при кибератаки, се посочва в съобщението.

Престъпниците се възползват все по-често от технологичното развитие, за да постигнат целите си, като зловредният софтуер и кражбата на данни са все по-често срещани. Затова ЕК възнамерява да оцени съществуващите правила срещу киберпрестъпността и тяхното приложение. 

Комисията ще обмисли мерки за увеличаване на възможностите за правоприлагане при разследванията на цифрови престъпления. Сред мерките ще бъдат използването на изкуствен интелект, големи информационни масиви и високопроизводителни изчислителни машини в областта на политиката на сигурност.

Хибридни атаки 

За справяне с основните заплахи като тероризъм, екстремизъм или сексуално насилие над деца, са необходими действия според основните права, смята ЕК. 

Комисията предлага стратегия за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет.

Борбата с хибридните заплахи, които имат за цел да отслабят социалното сближаване и да подкопаят доверието в институциите, както и повишаването на устойчивостта на ЕС, са важна част от стратегията за сигурност. 

Основните мерки включват ранно откриване, оценка, осведоменост, предотвратяване, действия при кризи и управление на последиците. Комисията ще продължи да работи съвместно в тази насока в тясно сътрудничество с НАТО и Г-7.

Борбата с тероризма започва с противодействие на поляризацията на обществото, дискриминацията и другите причини, които могат да увеличат уязвимостта на хората спрямо радикалната пропаганда. 

Борбата с радикализацията ще бъде насочена към ранното откриване и реабилитацията и реинтеграцията в обществото. От основно значение ще бъде извършването на ефективно наказателно преследване на терористите, включително на "чуждестранните бойци", като за тази цел са предприети действия за подобряване на законодателството за граничната сигурност и за по-добро използване на съществуващите бази данни. 

Сътрудничеството с държави извън ЕС и с международни организации също ще бъде от ключово значение в борбата с тероризма, за да се прекъснат всички източници на финансиране, отбелязва комисията.

Организираната престъпност води до огромни разходи за жертвите и за икономиката, като размерът на загубите се оценява годишно на 218-282 милиарда евро. Над една трета от организираните престъпни групи в ЕС участват в трафик на наркотици. Комисията предлага нова програма за наркотичните вещества, за да се повишат усилията за намаляване на търсенето и предлагането.

План срещу организираната престъпност 

ЕК представи днес и план, свързан с противодействието на организираните престъпни групи и терористите като основни участници в търговията с незаконни огнестрелни оръжия. Комисията ще преразгледа действащото законодателство за отнемане на имущество от престъпна дейност.

Престъпните организации възприемат мигрантите и хората, нуждаещи се от международна закрила, като стока. Скоро ЕК ще представи нов план за действие срещу контрабандата на мигранти.

ЕС ще помогне за насърчаване на сътрудничеството и споделянето на данни за борба с престъпността и осигуряване на справедливост. Основните мерки включват допълване на правомощияга на Европол и по-нататъшно развитие на Евроюст, за да се изгради по-здрава връзка между съдебните и правоприлагащите власти.

Научните изследвания и иновациите са мощни средства за противодействие на заплахите и за предвиждане на заплахите и възможностите. Комисията ще разгледа възможностите за създаване на Европейски център за иновации в областта на вътрешната сигурност към Европол. 

Споделяне

Още от Европа