Европарите за млади фермери изхарчени неефективно

Масово е субсидирано отглеждане на калифорнийски червеи, вместо на плодове и зеленчуци

Отглеждането на калифорнийски червеи се оказа сред най-финансираното с европари

Отпуснатите по старата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) пари за създаване на стопанства от млади фермери са похарчени неефективно и чрез неадекватни мерки. В резултат на това вместо да се увеличи заетостта на земеделците до 35-годишна възраст те са намалели с 30 процента. Освен това одобряването на проекти е било свързано с излишна административна тежест и да се финансирали неприоритетни за земеделието ни дейности като отглеждане на калифорнийски червеи, вместо на плодове и зеленчуци.
 
Това сочи проверка на Сметната палата за изпълнението на мярката 112 "Създаване на стопанства на млади фермери“ в периода 1 януари 2008 г. - 30 юни 2014 г.

В публикувания в сряда одит се посочва, че показателен за неефективността на заложените мерки и механизми е фактът, че през 2013 г. броят на заетите до 35-годишна възраст в селското стопанство е бил 52 417, което е с 30 процента по-малко спрямо 2010 г., когато младите фермери са били 71 638 души.

От Сметната палата смятат, че още при подготовката на ПРСР не е предвиден достатъчен бюджет, което се личи от одобрените само 63 процента от подадените заявление по време на едва трите обявени приема.

"Сложните процедури, липсата на планомерно определени периоди за прием на заявления за финансиране до 2012 г. и честите изменения в условията за допустимост на кандидатите създават допълнителна административна тежест и изместват фокуса от изпълнение на целите на мярката към спазване на процедурите", пише в одитния доклад.

Сложните изисквания към бизнесплана и значителният обем документация за кандидатстване не подпомагат ефективния избор и изпълнението на проектите предвид това, че парите трябва да стигнат до фермери от малки населени места. Слабата организация в областните земеделски дирекции пък бавела разглеждането на проектите, според констатациите.

Сметната палата установила още, че съществените промени на критериите за прием на проекти на млади фермери  от 2007 г. до 2013 г. противоречат на принципите за равнопоставено третиране на бенефициентите. Прилаганите критерии са създали условия за концентрация на средства в отделни сектори и райони на страната, пише в доклада.

В него се дава пример как при третия прием от подадени 2678 заявления за финансиране в 1104 от тях е предложено отглеждане на калифорнийски червеи, което е около 41 на сто от внесените проекти. Сключени са 254 договора за отглеждане на калифорнийски червеи, което представлява 63 на сто от общо сключените 404 договора. Това е станало въпреки заключенията от Доклада за текуща оценка за 2009 г. относно големия брой одобрени бенефициенти при първия прием по мярката, които се занимават единствено с отглеждането на червени калифорнийски червеи. Подпомагането на подобна дейност е неподходящо, тъй като тя не присъства в Договора за създаване на ЕО и не може да бъде считана за същинска селскостопанска дейност.

Общо за периода са сключени 2252 договора за отглеждане на калифорнийски червеи, а проекти по приоритетни за страната сектори като зеленчукопроизводство и овощарство не са приети.

Като слабост в работата Сметната палата определя честите промени в нормативната уредба, част от които не са пряко обвързани с изпълнението на изискванията на ЕС и икономическата конюнктура, а увеличават административната тежест за Фонд "Земеделие" и за бенефициентите. Забавяно е било завеждането на нередности по проекти.

Споделяне

Още от Бизнес