Фискалният резерв от 3.8 млрд. лв. през февруари нарасна на 4.5 млрд. през март

Фискалният резерв се стопи до 3.8 млрд. лв. към края на февруари тази година, но през март нарасна на 4.5 млрд. лв. Това се казва в отчет на Министерството на финансите за изпълнението на консолидираната фискална програма към края на февруари, публикуван на 31 март.

От министерството обясняват движението на парите по фискалния резерв с това, че през декември 2011 г. и януари т. г. са извършени разплащания с национални средства по схемите за единни плащания на площ (СЕП) за близо 684 млн. лв. В началото на март ЕК е възстановила сумата, с което се компенсира временния спад на ресурса във фискалния резерв от началото на годината вследствие на тези плащания.

По данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити бюджетното салдо по КФП към февруари е отрицателно в размер на 565 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 328 млн. лв. и по европейските средства в размер на 237 млн. лева. За сравнение бюджетното салдо към февруари 2011 г. бе отрицателно в размер на 750 млн. лв., или бюджетната позиция към февруари 2012 г. отчита подобрение със 185 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Приходите и помощите към края на февруари са 3.681 млн. лв., или 12.8% от бюджетните разчети за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 11.5% (378 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС, се казва в отчета.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на февруари са 3 127 млн. лв., което е 14.5% от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са близо 500 млн. лв., което е 13% от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са 1 699 млн. лв., което е 14.9% от годишния план, от тях приходи от ДДС са 1 081 млн. лв., или 15.2% от плана, от акцизи - 596 млн. лв. или 14.4%, от мита - 18.3 млн. лв., или 15.2%.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 85 млн. лв. или 10.3% от годишния разчет. Социалните и здравно-осигурителните вноски към 29.02.2012 г. са 844 млн. лв., което е 15.2 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи и помощите са 554 млн. лв. или 7.7% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 29 февруари 2012 г. са 4 246 млн. лв., което е 14.2% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в 3 421 млн. лв. (15.2% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 326 млн. лв. (6.1% от разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания - на 257 млн. лв. (35.9% от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към 29.02.2012 г. от централния бюджет, е 242 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес