Инспекцията по труда засякла над 10 хил. нарушения на безопасните условия на труд

Инспекцията по труда засякла над 10 хил. нарушения на безопасните условия на труд

Контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1873 проверки, при които са установили 10 032 нарушения на безопасните условия на труд, като 8019 са при работа с опасни вещества.

Най-много от проверените обекти оперират в растениевъдството, производството на мебели и здравеопазването. Проверявани са още предприятия, занимаващи се със строително-монтажни работи; печатна дейност; ветеринарномедицинска дейност; както и с производството на обувки; хлебни и тестени изделия; мелничарски продукти; химични продукти; плоскости от пресовани дървесни частици (ПДЧ).

Проверените предприятия са основно малки и средни, които използват опасни вещества при осъществяването на дейността си, а не произвеждат такива.

За отстраняване на установените нарушения са издадени 10 032 задължителни за изпълнение предписания, спрени са 5 машини, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите и са издадени 2 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, където не е било възможно прилагането на мярката спиране. В 74 случая е потърсена административнонаказателна отговорност, като 33 от актовете за установяване на административно нарушение са били във връзка с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

На-честите нарушения са: не се изискват от производителите информационни листове за безопасност на химичните агенти на български език; не са взети предвид данните от информационния лист; не се осигуряват лични предпазни средства, съобразени с рисковете; при експозиция на няколко опасни химични агенти с еднопосочно действие не е оценено комбинираното им въздействие; не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с опасни вещества; не се изготвя актуален списък на работещите, за които при оценката на риска е установено, че съществува риск, свързан с експозиция на карцерогени и мутагени; не се изготвя картотека на използваните опасни химични вещества или в изготвените картотеки не са включени всички използвани вещества и не са изготвени инструкции за безопасна работа с тях.

При последващи проверки, които обхващат над 50% от дадените задължителни за изпълнение предписания, е установено, че делът на неизпълнените предписания е едва 0.4%.

Данните бяха отчетени по време на заключителната конференция на кампанията, която традиционно се провежда през 43-тата календарна седмица на годината, обявена за Европейска седмица по безопасност и здраве при работа. Целта на кампанията е минимизиране на риска, свързан с опасните вещества на работното място, като особено внимание беше обърнато на повишаване информираността на работодатели и работещи с тях.

В рамките на информационната част на кампанията, освен информационни материали, беше разработена и анкета, която целеше да установи доколко работещите познават значението на пиктограмите (знаците, с които се обозначават съответните опасности на веществата, с които се работи). Анкетата беше попълнена от над 10 000 работници и данните показват, че делът на незапознатите със значението на пиктограмите намалява от 21% в началото на кампанията до 17% в края.

Споделяне

Още от България