ИПИ: За да има децентрализация е нужно споделяне на данък общ доход с общините

ИПИ: За да има децентрализация е нужно споделяне на данък общ доход с общините

Фискална децентрализация няма. Общинските бюджети остават силно зависими от държавните трансфери и не могат да провеждат собствени политики. За да се случи промяна, е необходимо споделяне на поне една пета от приходите от данъка върху доходите с местната власт. Това е основният извод от проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) на тема "Пътят на фискалната децентрализация".

Изминалото десетилетие се характеризира с отказа на българските правителства да осъществят стратегическия си ангажимент към гражданите за фискална децентрализация, посочва ИПИ.

Общинските бюджети са силно зависими от държавните трансфери

Последните значителни стъпки в посока повишаване на финансовата самостоятелност на българските общини бяха направени в далечната вече 2007 г., когато общинските съвети получиха право да определят размера на местните данъци и такси в предварително зададени граници. Последвалият период показа, че тази стъпка е била недостатъчна и не е довела до съществена промяна в структурата на общинските бюджети.

Общинските бюджети остават в силна зависимост от държавните трансфери. Близо две трети от бюджетите на общините се финансират от държавните трансфери, а отделно капиталовите разходи на местни ниво са почти изцяло зависими от усвояването на европейските средства.

Провеждането на самостоятелна фискална политика е силно затруднено от липсата на достатъчни собствени приходи. Тежкото финансово състояние на общинските бюджети и начинът на действие на въведената през 2016 г. процедура за финансово оздравяване на общини с финансови затруднения доведоха до стимули за увеличаване на съществуващите местни данъци и създадоха предпоставки за нарастваща политическа зависимост заради възможността за отпускане на безлихвени заеми и последващото им евентуално "опрощаване".

Липсата на собствени средства ограничава ролята на местната демокрация и лишава общините от необходимите инструменти за формиране на местни политики. Под въпрос е дали при сегашната система те изобщо могат успешно да провеждат дългосрочна политика в интерес на своите граждани, смятат от ИПИ.

Решението – промяна в данъчната система

Фискалната децентрализация почива на два основни принципа - "местно самоуправление" и "субсидиарност". Първото понятие се свързва с правото и реалната способност на местните власти да управляват съществена част от обществените дела на своя отговорност, а второто – със схващането, че проблемите се решават най-бързо, лесно и ефективно на възможно най-ниското ниво, на което могат да бъдат решени.

Реална промяна по отношение на финансовата самостоятелност на българските общини е възможна единствено чрез преструктуриране на съществуващата данъчната система.

В експертните среди е налице известен консенсус, че добра първа стъпка в посока фискална децентрализация би било споделянето на една пета от приходите от данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) с общините.

При заложени в бюджет 2018 г. приходи от данъка върху доходите на физическите лица в рамките на 3.372 млрд. лв., преотстъпването на такава част от постъпленията би увеличило собствените приходи на общините с близо 675 млн. лв. или с 30.4%, посочват от ИПИ.

Преотстъпването на част от постъпленията от ДДФЛ към общините не може и не трябва да бъде изолирана, самоцелна и безусловна промяна в структурата на данъчната система. За да може да бъде гарантиран успехът ѝ, е необходимо да бъдат предприети допълнителни стъпки.

Сред тях са преминаване към ефективно програмно бюджетиране на местно ниво, което да доведе по-голяма ефективност и прозрачност на местните финанси, смятат от ИПИ.

Освен това е нужно да се подобри ефективността и прозрачността на финансите и управлението на общинските предприятия и общинската собственост.

Трябва да се направи и териториално-административна реформа, която да гарантира дългосрочна устойчивост на териториалното устройство.

Споделянето на данък общ доход с общините предполага и промяна на демократичния модел чрез засилване на политическата отговорност на местно ниво и активното включване на гражданското общество в процеса на правене на местни политики, смятат от ИПИ.

Ефектите от преотстъпения данък

Споделянето на постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица с общините, а впоследствие и евентуалното отдаване на правомощия за определяне на този данък в дадени граници ще доведе до повишаване на фискалната самостоятелност на общините и по-добро обвързване на бюджетните постъпления със социалните и икономическите процеси, които протичат на тяхна територия, посочват от ИПИ.

Освен това ще се намалят съществуващите политически зависимости на местната от централната власт.

Ще се създадат и стимули за поддържане на добра бизнес среда и привличане на инвестиции с цел повишаването на заетостта и съответно увеличаване на приходите от ДДФЛ в местния бюджет.

Споделянето на данъка ще доведе и до възстановяване на изгубената връзка между данъчно облагане и политическо представителство на местно ниво и увеличаване на капацитета на гражданското общество да участва във формулирането на местни политики.

Ще се създадат и условия за възникване на реална данъчна конкуренция на местно ниво в бъдеще, когато общините получат право да определят размера на ставката на ДДФЛ в по-широки граници, посочват от ИПИ.

Споделяне

Още от България