КЗК препоръча промени в полза на клиентите на парно

КЗК препоръча промени в полза на клиентите на парно

Правителството и парламентът да предприемат редица законови и нормативни промени, които да изчистят част от проблемите за потребителите на топлофикационните услуги, предложи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в свое решение, взето след внесени жалби срещу дейността на дружествата от сектора. Антимонополният орган е установил, че сегашното положение създава предпоставки за възможни злоупотреби с господстващо положение или съгласувани практики от страна на топлофикациите и топлинните счетоводители.

След предлаганите от комисията решения на проблемите е премахването на сегашния начин за изчисляване на потреблението на топлинна енергия – въз основа на сложни формули, записани в Наредбата за топлоснабдяване, и задължаването на всички топлофикации да монтират в абонатните станции за своя сметка нови контролни уреди, които да измерват енергията за отопление на имотите и за доставката на гореща вода за битови нужди.

Друга идея е отмяната на забраната за демонтаж на радиаторите при желание на клиентите, каквато възможност имаше преди години. Предлага си и връщането на правото на етажната собственост сама да определя дела на сградната инсталация в сметките си, а не това да прави топлинния счетоводител, както е в момента. Според КЗК е разумно хората в даден вход да могат да решат за процент на сградната инсталация между 10 и 30 процента, което ще ограничи възможността за определяне на прекалено нисък дял на  разходите за топлинната енергия, отдавана през стените и тръбите и изкривяване на сметките.

В решението си КЗК посочва, че макар в момента топлинната енергия, доставена в абонатната станция, да се фактурира по показанията на топломера в абонатната станция, в преобладаващия случай дължимите суми се заплащат от индивидуалните клиенти в сградата според разликата между тези данни и записите на техните лични топломери и преизчисляване на показанията на водомерите за топла вода, като остатъкът – т.нар. сградна инсталация се разпределя между всички. Според антитръстовата комисия в разумен срок топлофикациите трябва да бъдат задължени да начисляват сметките само по показания на уреди според действително подадената топлинна енергия към радиаторите и за подгряване на водата за бита.

Комисията настоява да се върне възможността потребителите да могат физически да премахват радиаторите от дома си. Това бе забранено като онези, които не желаят да ползват парно, просто с монтираните вентили спират топлоподаването. Свалянето на отоплителните тела обаче трябва да става в присъствието на представители на снабдителите и по начин, който да гарантира, че няма да може незаконно да се връзват радиаторите и да се краде  топлоенергия.

Друго старо положение, което трябва да бъде върнато, е топлинните счетоводители отново да имат преки договорни отношения с потребителите, а не както е сега – да са подизпълнители на топлофикациите. Сега фирмите за дялово разпределение изчисляват сметките на отделните клиенти, но цената за  тази услуга се събира ежемесечно от топлофикационното дружество. В предишни свои решения комисията бе обявила, че така снабдителите нарушават възможността за конкуренция и злоупотребяват с положението си определянето на цените на услугите на топлинните счетоводители.

Когато една абонатна станция захранва повече от един вход или една сграда да има контролни топломери за по-справедливо разпределение на разходите за парно и гореща вода, препоръчва още КЗК. Да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост освен възприетата система на дялово разпределение, съветва органът.

Той настоява на топлофикациите изрично да бъде забранено да начисляват лихви за забавени плащания на месечните сметки, които по същество в огромния случай са прогнозни и се изготвят от топлинните счетоводители на база на потреблението на клиентите в предходния отоплителен сезон. Реалните сметки се изчисляват в края на зимата, освен в случаите, когато клиентите изрично са поискали месечно засичане на топломерите им. Според КЗК лихви не може да се плащат за хипотетични доставки и затова такива трябва да се дължат само от абонатите с месечно отчитане, но не и тези с прогнозни или равни месечно вноски.

Комисията предлага също така да се създаде законова възможност и физически лица наематели на имоти да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на собственика на квартирата. Според нея не е необходимо в тези случаи да се въвежда изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодателя като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемателя.

Настоява се и за отмяна на въведеното още от самия старт на дяловото разпределение изискване топломерите да са доставени от един същ търговец. Според комисията клиентите трябва да имат право на избор, което ще повиши конкуренцията между топлинните счетоводители.

На властта се препоръчва да идентифицира най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия, което също е сред големите проблеми на потребителите и срива доверието в топлофикационните услуги.

Споделяне

Още от Бизнес