Личните стопанства вече са регламентирани законово

Промени в Закона за животновъдството, които влизат в сила от следващата седмица след публикуването им в Държавен вестник, въвеждат понятието “лично стопанство“, в което могат да се произвеждат суровини и храни за собствена консумация без право да бъдат продавани. Това съобщиха в неделя от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В закона се регламентират още, че ферма е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара.

“Собственик на селскостопански животни” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните. “Собственик на животновъден обект” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху обекта.

“Земеделски производител”, отглеждащ селскостопански животни, е правоспособно и дееспособно физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, отглеждащо животни във ферма и притежаващ необходимата квалификация за това, обясняват от агроведомството.

Промените в действащия закон е заради новите обществени, структурни и пазарни условия в страната, установени с членството ни в Европейския съюз и са инициирани от неправителствения сектор в животновъдството, допълват от МЗХ. Законът за животновъдството е основният нормативен акт регламентиращ правните отношения свързани с организацията и управлението на животновъдството, развъдната дейност, производството на селскостопански животни и предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, както и правата и задълженията на физическите и юридически лица, осъществяващи тези дейности.

Практиката показа наличие на определени неточности и припокриване на функции, свързани с организацията на селекционната дейност, с мястото на продуктовите бордове и на окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца. В тази връзка се промениха изискванията относно реда за признаване на развъдните организации, в съответствие с изискванията на ЕС.

Продуктовите бордове са пренасочени за регламентиране към проекта на Закона за браншовите организации. Окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца са препратени към Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС. Актуализирани са изискванията във връзка с организацията на производствения процес в животновъдството и свързания с това контрол, посочват още от земеделското министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?