Министерството на финансите пласира 10.5 годишни ДЦК при 3.09% доходност

Министерството на финансите пласира 10.5 годишни ДЦК при 3.09% доходност

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 14 юли 2025 година.

БНБ е пласирало дългосрочните облигации с номинална стойност 50 млн. лв. при висок интерес и при среднопретеглена доходност от 3.09% на 12 януари.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 181.03 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.62.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 260 базисни пункта.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците е бил отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките - 50%, следвани от пенсионните фондове с 46.54% и застрахователните дружества с 3.46%.

През януари е заложено да бъдат емитирани 300 млн. лв. на вътрешния пазар. Насрочените аукциони са два - на 19 януари за продажбата на 6-месечни ДЦК на стойност 200 млн. лв. и на 26 януари ще бъдат пласирани 3-годишни ДЦК за 50 млн. лв.

През февруари е планирано да бъдат емитирани 450 млн. лв. на вътрешния пазар. Първият аукцион е предвиден за 2 февруари, когато ще бъдат пуснати 5-годишни ДЦК с номинал 50 млн. лв., а вторият ще бъде на 9 февруари за 3-месечни съкровищни облигации за 400 млн. лв.

През миналата година Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар 950 млн. лв. облигации.

Споделяне

Още от Бизнес