Нова образователна система стартира наесен

Нова образователна система стартира наесен

Новата четиристепенна система на образованието до университетското обучение се въвежда от учебната 2006/2007 година за петокласниците. Това предвижда проект на национална програма за развитие на училищното образование в периода 2006 – 2015 година. Тя е внесена от Министерството на образованието и науката за одобрение в парламента и бе публикувана в сряда на сайта на ведомството.

Така набор 1995 г. ще е първият, който ще започне да се обучава във втората степен на новата система. Фазите са от І до ІV клас, от V до VІІ клас, от VІІІ до Х клас и от Х до ХІІ клас. Основното образование вече ще приключва след VІІ клас, а гимназиалният курс се разделя на две части, като обучението може да приключи във всяка една от фазите със съответното удостоверение.

Всяка степен на образованието ще се завършва с национален стандартизиран тест за всички ученици от съответния випуск. Идеята е да получават външна независима оценка и да се приравнят към общи критерии знанията, придобивани в различните училища. В момента еднаквите оценки от дипломите за средно образование не са критерии за еднакво ниво на знания на различните ученици от различните училища.

Резултатите от тестовете след VІІ и след ХІІ клас ще служат за вход на учениците съответно за гимназиалния етап на обучението им и за висшето училище, предвижда проектопрограмата. На практика тестът след ХІІ клас ще играе ролята на държавен зрелостен изпит и само онези, които са го положили, ще получат диплома за завършено средно образование. Учениците, които не се явят на такъв тест, ще получат удостоверение за завършен втори гимназиален етап.

Първият национален тест след VІІ клас ще е през учебната 2008/2009 година. Първите тестове за дванадесетокласниците по новата система ще са през учебната 2013/2014 година.

Тестове сменят устните изпити

Още наесен започва повсеместното внедряване на тестовете за оценяване на текущите знания на учениците. Те ще заменят до голяма степен устните изпитвания.  Още това лято на националния образователен Интернет портал ще се появят варианти за такива тестове, които могат да се ползват от учителите и съответно да се дообогатяват в крачка. В този портал ще се публикуват и електронни учебници по изучаваните във всеки клас предмети, но те няма да заменят хартиените.

Заради новите степени в образованието няма да се наложат съществени промени в сегашните учебните планове, те само ще се оптимизират. В материала за VІІІ клас, според избора на ученика за това дали ще учи само първи гимназиален етап или и двата, ще са застъпени в различна степен различните общообразователни предмети, чуждите езици, информационните технологии и професионалната насоченост. Завършилите Х клас ще имат първи клас квалификация по избраната професия, получилите удостоверение за втори етап ще завършат с ІІ и ІІІ клас квалификация, а дипломиралите се на практика ще са бъдещите кандидат-студенти.

Пет длъжности за учителите и плащане според работата им

Образователната реформа засяга сериозно и учителите. За тях се въвеждат пет длъжности – младши учител, учител, старши учител, главен учител и учител методист. Назначенията ще зависят от стажа и квалификацията. За курсовете и обученията, преминати от учителите, ще се води специален регистър. За да обновяват постоянно знанията си, те периодично ще ходят на квалификации и ще бъдат изпитвани.

Заплащането на учителите ще зависи от квалификацията, броя на водените тях учебни часове и извънкласни форми, броя на децата в паралелката. По-високо ще е заплащането за преподаватели, чиито възпитаници участват и побеждават в олимпиади и чиито оценки от вътрешните училищни тестове се покриват с резултатите от националните тестове за всяка фаза от образованието. Вероятно по определени критерии ще се формират точки, според които ще образува и крайната заплата.

Длъжностите при учителите ще са важни и за назначенията им в училищната администрация. Без да са покрили необходимите критерии те няма да могат да заемат ръководни постове в школата.

Директор на училище – след изпит за правоспособност

Директорите вече няма да се назначават от министъра, а с решение на общината, родителите на обучаващите се деца и учителите и за определен мандат. Няма да има ограничение за броя мандати, които може да изкара един директор. Той ще бъде назначаван отново, стига да е управлявал ефективно училището и неговите възпитаници да показват съответните резултати в обучението. Друго важно изискване ще е кандидатът да е издържал изпит за придобиване на директорска правоспособност пред Национален институт на директорите, който ще заработи от януари 2007 г.

Директорските мандатни назначения пилотно се въвеждат още наесен в десет общини, които ще бъдат избрани заедно с Националното сдружение на общините. След една година ще се направи анализ на тяхната работа и вероятно ще се премине към такъв тип назначения навсякъде през учебната 2008/2009 година.

Училищата с делегирани бюджети

Реформата засяга и финансирането на училищата. Те вече ще разполагат с делегирани бюджети, в които ще участват държавата и местната община. Директорът на учебното заведение заедно с училищното настоятелство или съвет на учителите и родителите ще разпределят средствата. Така ръководителят на училището ще решава как да протича обучението според националния учебен план, броя деца за формиране на паралелките и нуждите на регионалния бизнес от съответните професионални класове. Директорът ще преценява дали да има повече учители с по-ниски заплати, или те да са по-малко на брой, по-натоварени и с по-високо възнаграждение. Разчетите са от учебната 2009/2010 година всички училища да имат делегирани бюджети. От тогава ще може да се въведе и принципът “парите следват ученика” и за частните училища, пише в проектопрограмата.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?