Отчуждени терени ще се връщат след възстановяване на обезщетението

Собственици на отчуждени терени за различни инфраструктурни проекти, които не са били реализирани, ще могат да си върнат имотите, след като възстановят обаче изплатените им обезщетения. Това предвижда наредба за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, одобрена от правителството в четвъртък.

В документа е определен и начинът за преизчисляване на изплащаните в различните години обезщетения на гражданите, които сега те трябва да възстановят на държавата, ако искат пак да влязат във владение на имота си.

Предлага се деноминиране на размера на сумите чрез съотнасянето им към размера на средната работна заплата в миналото и днес. Ще се вземат предвид статистическите данни за размера на средната месечна заплата към момента на получаване на обезщетението за отнетите имоти, или погасяването на задължението, както и към нормативно определения срок за възстановяването на собствеността - второто тримесечие на 2000 г.

Предвижда се създаването на специализирана комисия, която ще се произнася относно размера на изплатеното в миналото обезщетение или задължение. Внея ще участват представители на министерствата на финансите и на земеделието и горите, както и на общините.

В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата, общинските служби по земеделие и гори трябва да изготвят протоколи за преписките за връщане на дължимите към държавата обезщетения и задължения.

Общинските служби по земеделие и гори служебно ще преизчисляват размера на обезщетението и задължението за връщане към държавата в едномесечен срок от получаване на протокола и удостоверението за средната месечна работна заплата през годината на получаването на обезщетението, или изплащането на задължението, издадено от Националния статистически институт.

Преизчислените суми се плащат в срок от два месеца от получаване на протокола, или от влизането на решението на съда, в случай на обжалване.

Споделяне

Още от Бизнес