Правителството прие промени в Съдебния закон

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) прие днес правителството, съобщи информационната служба на кабинета. Проектът урежда практическото прилагане на конституционните промени, свързани с мандатността на ръководните длъжности, имунитета и несменяемостта на магистратите.

Нито един представител на Министерство на правосъдието не се яви пред журналисти след заседанието на кабинета, за да разясни проекта, независимо от това, че той е публикуван в интернет-страницата на министерството.

От 3 на 5 години се увеличава продължителността на необходимия стаж, след който магистратите придобиват статут на несменяемост, предвижда проектозаконът. Заедно с това се въвежда и изискване за положителна атестация за прослужения период, като статут на несменяемост се придобива след решение на Висшия съдебен съвет (ВСС). В същото време е предвидено съдиите, прокурорите и следователите, които към 30 септември 2003 г. не са навършили тригодишен стаж на заеманата от тях длъжност, да стават несменяеми след навършване на 5-годишен стаж.

Въвежда се ново основание за загубване на статута на несменяемост - тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. В съответствие с Конституцията се преформулира съществуващото основание за освобождаване "при пенсиониране" в "навършване на 65-годишна възраст".

В законопроекта е предвидено Висшият съдебен съвет в срок до 31 март 2004 г. да назначи административните ръководители в съдебната власт - съдилища, прокуратури, следствени служби.

Разширяват се правомощията на Висшия съдебен съвет, свързани с назначаването, освобождаването, преместването на магистрати, определяне броя на административните ръководители, както и при придобиването статут на несменяемост на магистратите, като в тези случаи решението може да се вземе и по искане на една пета от членовете на ВСС.

Само тази квота, а не отделни членове на ВСС, ще може да предлага кандидати за председатели на върховните съдилища - касационен и административен, и за главен прокурор.

С приетите изменения в закона имунитетът на магистратите се ограничава до "функционален". Той предвижда гражданска и наказателна неотговорност за служебни действия и актове, както и необходимо разрешение от Висшия съдебен съвет магистрати да бъдат задържани и да им се повдига обвинение, пак по повод на служебни действия и актове. Целта на този ограничен имунитет е да гарантира независимост на магистратите при решаване на делата. Едновременно с това за всички техни действия извън службата им те ще носят отговорност на общо основание.

Създават се и три постоянни комисии към ВСС - Комисия по предложенията, Комисия по атестирането и Конкурсна комисия. Те ще подпомагат съвета при осъществяването на някои от правомощията му по ЗСВ.

С одобряването на проекта се изменят разпоредбите за дисциплинарната отговорност на магистратите. Предвидени са отделни процедури за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати, на административни ръководители, на съдия-изпълнители и на съдии по вписванията. За бързина и ефективност на дисциплинарното производство се въвеждат различни процедури за налагане на по-леките наказания и за по-тежките.

С измененията в закона се създават разпоредби, регламентиращи правилата за провеждане на конкурс за избор и назначаване на младши съдии и младши прокурори. Конкурсите ще се провеждат от Конкурсната комисия към Висшия съдебен съвет.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?