Програмите, по които тръгват 7-те милиарда евро от ЕС

С членството си в Европейския съюз България стана част от глобалната Европейска Регионална Политика. Тя цели засилване на икономическото и социално сътрудничество в Общността и намаляването на неравнопоставеността между нивото на развитие на различните региони. Тези действия са подкрепени със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Финансовата помощ ще се използва за реализиране целите и приоритетите, заложени в Националната стратегическа референтна рамка.

Получаването на средства е организирано според 7 Оперативни програми (ОП)

Оперативната програма е одобрен от ЕК стратегически документ за развитие чрез изпълнението на определени операции и дейности. Те се групират около приоритетни оси.

Седемте оперативни програми, по които България има възможност да получава безвъзмездно финансиране от ЕС, са  „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет”, „Регионално развитие” и „Техническа помощ”.

ОП «Транспорт» е програмата, за която са предвидени най-много средства от европейските Структурни фондове. Тя подкрепя инвестициите в строителство, модернизация и рехабилитация на националната транспортна пътна и железопътната инфраструктура, подобряването на транспортните връзки със съседни страни, на корабоплаването и безопасността по морските и вътрешноводни пътища на България, развитието на комбиниран транспорт и на устойчив градски транспорт.

ОП „Околна среда” е втората програма по обем средства. Те ще бъдат разпределяни за проекти, които са свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Тя, както и ОП „Транспорт”, ще получава финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

ОП “Регионално развитие” ще подкрепя мерки за възстановяване и обновление на градовете, развитието на туризма, разработване на местни и регионални транспортни схеми и подпомагане на интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. Средствата по тази програма са от ЕФРР.

В рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси” ще се инвестира в проекти, които защитават идея за придобиване на нови знания и умения. Целта е да се утвърди практиката човек да се учи с професионална цел през целия си живот, да се осигури по-високо качество на работната сила, и достъп до качествено образование и обучение за всички. По ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансират проекти, които осигуряват равенство на възможностите и насърчават развитието на социалната икономика. Средствата по тази програма са от ЕСФ.

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е създадена, за да подкрепя действия, които повишават ефективността на предприятията и помагат за развитие на бизнес средата, подобряват достъпа до финансиране, развиват на икономика, основана на знанието и иновационните дейности. Бенефициентите на програмата могат да разчитат на финансиране от нея за укрепване на международните пазарни позиции на български икономически субекти. Средствата по програмата са от ЕФРР.

ОП “Административен капацитет” ще подкрепя мерки за укрепване на  административния капацитет на всички нива – централно, регионално и местно. Целта е да се подпомогне ефективното функциониране на администрацията, което ще доведе до подобряване на качеството на предлаганите услуги на гражданите и бизнеса. Средставата по програвата са от ЕСФ.

ОП ”Техническа помощ” ще подкрепя проекти, които помагат за изпълнение на вътрешноинституционалните дейности, финансирани по СКФ, координация на програми, усъвършенстване на Информационната система за наблюдение и управление на средствата от ЕС. Програмата ще работи за повишаване на публичната информираност за структурните инструменти на ЕС и ще се финансира от ЕФРР.

Споделяне

Още от Бизнес