Реорганизация и съкращения в агроинститути и приватизационната агенция

Министерският съвет одобри в сряда реорганизация и съкращения на персонала в редица научни звена от структурата на Министерството на земеделието и храните и новият устройствен правилник на слелите се още през май в един орган агенции за приватизация и за следприватизационен контрол.

В Селскостопанската академия, където агроминистърът Мирослав Найденов начерта план за реформи, се съкращават 162 щатни бройки. От тях 12 поста се намаляват в Централното управление, а останалите закрити места са в 19 института.

Сменя се и наименованието на Института по консервна промишленост, който се прекръства на Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив. Институтът по памука и твърдата пшеница пък става Институт по полски култури - Чирпан.

Промените са във връзка с набелязаните от кабинета мерки за оптимизиране на държавната администрация, посочват от пресцентъра на Министерския съвет..

Реорганизация е предприета и в Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), където се закриват 16 бройки и се сформират две главни дирекции, които ще разпределят отговорностите на отделните звена. Определя се нов териториалния обхват на регионалните структури на ИАЛВ за максимално покритие на лозаро-винарските области с минимален брой служители.

В обединената Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол (АПСК) ес създават пет дирекции - "Административна", "Сделки", "Правна", "Финансова" и "Следприватизационен контрол".

Дирекция "Обща администрация" ще осигурява дейността на агенцията технически, счетоводно и документално и ще отговаря за назначаването и квалификацията на служителите. Дирекция "Сделки" ще организира и осъществява процедурите по приватизация на обектите, подлежащи на раздържавяване от агенцията.

Правната дирекция ще осигурява юридически приватизационните търгове и конкурси и ще представлява държавата при съдебни спорове по раздържавяването.

Дирекция "Финансова" ще организира възлагането и приемането на приватизационни оценки, информационни меморандуми и анализи на правното състояние. Следприватизационният контрол ще следи по документи и чрез проверки на място дали купувачите на държавни фирми си спазват приватизационните договори и ще подготовят необходимите документи за приемане на разсрочените плащанията - парични и непарични вноски по приватизационните сделки в случаите на договорено разсрочено плащане на покупната цена.

Споделяне

Още от България