ВАС насрочи дело срещу ВСС заради ембаргото за журналисти

Върховният административен съд насрочи за 4 ноември делото, образувано по жалба на Васил Чобанов от радио "Нова Европа" срещу мълчалив отказ на Висшия съдебен съвет по заявление на журналисти, поискали да бъдат допуснати до 10 заседания на съвета.

В жалбата се твърди, че мълчаливият отказ на ВСС е незаконосъобразен.

"Съгласно чл. 41 от Конституцията всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Същото право е прогласено и в чл. 10 от Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и чл. 19 от Международния пакт за гражданските и политическите права. Съгласно Решение № 7/1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 1 от 1996 г. това право се отнася и до достъпа до публичните заседания на различни органи на власт", се посочва в жалбата до ВАС.

Отбелязва се също, че с допълнението на чл. 27 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) с нова ал. 3 през 2004 г. за ВСС възниква задължението да осигури достъп на всеки до заседанията си като това право може да бъде ограничавано само за защитата на изброените в закона права и интереси и само в хипотезите, посочени в ЗСВ.
Висшите съдии изтъкваха като мотив за нарушението на закона, че залата за заседания е малка и не може да побере желаещите. Обещано бе да бъдат инсталирани монитори, за да се следят заседанията в друго помещение. Това обаче още не е направено.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: