Вярно или не? Даниела Савеклиева: Сериозно увеличаваме парите за приоритетите образование, здравеопазване и сигурност

"Бюджет 2017 година ще осигури нормалното функциониране на държавата. Нещо повече - във важни сектори, които са приоритетни за нас като образование, здравеопазване, национална сигурност, има сериозно увеличение. Предвидени са средства около 100 милиона лева за увеличение на заплатите на учителите и допълнително още 130 милиона въобще за системата на образованието. Бюджетът за здравеопазване е увеличен с 230 милиона. За отбрана и сигурност допълнителните средства са в размер на 850 милиона лева. С почти един милиард се увеличават общо социалните и здравните плащания. Разходите за пенсии скачат с 250 милиона... Бюджет 2017 за мен е балансиран, постижим и по-силен от предишния. Той е с обезпечение на всички заложени приоритети".

Даниела Савеклиева, депутат от ГЕРБ, в интервю за Бюджет 2017, радио "Фокус" – Пирин, 26 ноември 2016 г.

За това какви са реалните приоритети на Бюджет 2017 не трябва да се съди само по изказванията на управляващите, но и по числата в самия финансов план. Това означава да се провери дали обявените от Савеклиева три сектора – образование, здравеопазване и национална сигурност, са реален приоритет или увеличението при тях се дължи на естествения растеж на приходите и разходите в бюджета, породен от икономическия растеж в страната.

За да можем да наречем един сектор приоритетен, той трябва да има ясно предимство пред другите при разпределението на ресурсите. Това означава увеличението да е най-високо или като абсолютна сума, или като дял от общото увеличение, или като дял от общите разходи.

За образование през 2016 г. например са отишли 9.5% от всички разходи на държавата, а през 2017 г. се повишават с едва 0.1%, сочат данните на Министерството на финансите в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г.
Същата динамика има и при разходите за здравеопазване - от 11.9% през 2016г. те се покачват с 0.1% до 12% в бюджет 2017.

При разходите за национална сигурност ситуацията е по-различна. През 2016 г. те заемат 10.1%, но за следващата година се покачват с цели 1.8%, достигайки 11.9% от общите разходи.

От данните се вижда, че увеличението в образованието и здравеопазването не е достатъчно, за да се определят като приоритетни области. Реално приоритетност се наблюдава само в сферата на националната сигурност.

Но разгледани в цялост, разходите на държавата изобщо не дават толкова предна позиция дори на средствата за националната сигурност. С нейните 11.9% тя няма да изпревари сфери като "Социално oсигуряване, подпомагане и грижи" (основно пенсии и социални помощи), които отнемат над 1/3 от (35%) от общите разходи на фиска, а също и т. нар. "икономически дейности и услуги", които поемат 16% от общите разходи.

Погледната в детайли, важността на секторите според тежестта им в бюджета може да се разгледа като финансиране в абсолютна сума, като процентно увеличение и като заеман дял в общите разходи в бюджета.

Силовите ведомства с най-голям ръст

В бюджетите за 2017 г. на основните две министерства, отговарящи за националната сигурност – отбранителното и вътрешното, са предвидени разходи, по-големи от тези през 2016 г. съответно със 77 млн. лв. и 106 млн. лв.

Това са двете най-големи увеличения в абсолютни стойности, надвишаващи значително разходните увеличения в другите министерства. Като процент ръстът е съответно със 7.14% и 8.64% - нива, които са сравнително високи на фона на ръстовете в другите сектори.
Догодина се предвижда Министерството на отбраната да получи общо 1.08 млрд. лв., а МВР – 1.23 млрд. лв.

За поредна година това ги прави две от трите министерства в държавата с най-високи разходи наред с Министерството на труда и социалната политика, което догодина ще харчи 1.12 млрд. лв.

Вярно, увеличението на бюджетите на МО и МВР в голяма степен се дължи на добавените разходи за осигуровки на служителите, но това не променя позицията на министерствата спрямо останалите.

Двете министерства, отговорни за националната сигурност, са първенци и по дял от общите разходи в държавния бюджет, като МО заема 4.74%, а МВР – 5.41%, което е увеличение спрямо 2016 г.

От данните на Министерството на финансите е видно, че в действителност секторът на националната сигурност е истинският приоритет в Бюджет 2017.

Парите на здравната каса отново може да не стигнат

Министерството на здравеопазването ще получи догодина с 22 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г., като това го поставя на шесто място по абсолютно увеличение.

Това е средно ниво и не би могло да отдели сектора като приоритетен.

Министерството на здравеопазването заема едва 2.01% от общите разходи в държавния бюджет, което е средна стойност в сравнение с дяловете, заемани от другите сектори.

Ако се добавят и средствата на Националната здравно-осигурителна каза (НЗОК), общо разходите се сектора догодина се покачват с около 270 млн. лв. Специално увеличението на разходите според проектобюджета на институцията е към 200 млн. лв.

Въпреки увеличението обаче прогнозите са парите да не стигнат, защото се залагат разходи, които ще бъдат по-малки от реално направените през 2016 г. Следователно догодина отново се очаква недостиг по редица пера като болнична помощ, разходи за лекарства и др.

Ръстът на парите за образование е стандартен

Отпуснатите за Министерството на образованието и науката с 41 млн. лв. повече през 2015 г. поставят ведомството на четвърта позиция по ръст след МО, МВР и Министерството на регионалното развитие. Като процент нарастването е с 8.36%, което е сравнително висока стойност.

Но с общата си стойност от 486 млн. лв. разходите на МОН заемат едва 2.13% от общите разходи в държавния бюджет. Този дял не е достатъчно голям, за да определим образованието с пълна увереност като приоритет.

Ако в анализа се включат общите разходи за сектора, които нарастват действително с около 230 млн. лв., както казва Савеклиева, увеличението отново не е достатъчно, за да се твърди, че образованието е приоритет, става ясно и от анализ на главния икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов.

Предвидените в бюджета средства са в размер на 3.6% от БВП, а когато се добавят и средствата, които може да се очаква да бъдат усвоени по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", сумата вероятно ще нарасне до около 3.8%. Това е ръст от 0.2% от БВП спрямо очакваните 3.6% за текущата 2016 г. и е точно толкова, колкото средно средства българският публичен сектор е отделял за образованието в периода 2000-2014 г., се твърди в анализа.

Заключение

От данните на Министерството на финансите категорично става ясно, че Бюджет 2017 има един главен приоритет и това е сектор "Сигурност". Здравеопазването, образованието и социалната сфера наистина ще получат повече средства в сравнение с 2016 г., ако няма актуализация на бюджета в друга посока. Увеличението при тях обаче ги прави по-скоро вторични приоритети на фона на отбраната и вътрешните работи.

Следователно твърдението на депутатката от ГЕРБ Даниела Савеклиева, че образованието, здравеопазването и сигурността са приоритети в Бюджет 2017, е частично вярно.

  

Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?