Без такса във ВУЗ при петгодишен договор за работа по специалността

Държавата дава 2 млн. за нови програми за студентите, готвещи се за учители

Без такса във ВУЗ при петгодишен договор за работа по специалността

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба за условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите.

За да ползват това облекчение, се изисква от бъдещите висшисти да се ангажират, че ще останат да работят при работодателя поне 5 години след дипломирането си.

Студентите не във всяка специалност ще имат право да се възползват от новата мярка.

Предвижда се всяка година министърът на образованието да утвърждава списък със специалностите, за обучението в които ще се осигуряват средства от държавния бюджет по новата наредба.

Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащане на разходите за обучение.

Министерският съвет пък ще приема списък с работодатели, регистрирани у нас, които ще имат право да сключват договори със студентите. Компаниите трябва да имат поне 20 служители. В списъка ще бъдат посочвани също така специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите, сключили договор с работодател, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти трябва да продължат работата при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Договорът между студент и работодател ще може да се прекратява по осем различни причини, сред които при отписване на студента, прекъсване (ако не е по болест или майчинство), при системно непосещаване на стажа, по взаимно съгласие, при обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора и други.

2 млн.лв. за нови програми за студентите, готвещи се за учители

Министерството на образованието ще финансира с 2 млн.лв. обучения на преподаватели и създаването на нови учебни програми за студентите, които се подготвят за учители.

Това ще става чрез новата национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители". Целта е бъдещите учителите да бъдат обучени, още докато са студенти, как да преподават не само знания, но и умения на учениците си, съобщи правителствената информационна служба.

Отдавна педагози и експерти сигнализират, че подготовката на студентите по педагогика не е на ниво, че им липсват новаторски подходи, умения за работа с децата със специални потребности и т.н.

Дори просветният министър Красимир Вълчев разкритикува учебните програми и планове по педагогика в някои университети, тъй като на места те са направени така, че "да има до пенсия хорариум за преподавателя от катедрата". Едва в последните месеци се забелязват някакви усилия на централно ниво картината да се подобри.

По програмата ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите си за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката.

Предвиждат се и обучения за преподаватели, обучаващи учители, по приоритетни теми - като компетентностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование.

Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко обучение ще се издава сертификат, въз основа на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и - където е приложимо - интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. "хибридни специалности"), посочват от МС.

Програмата цели също да насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове. По нея ще се финансира изработването на наръчник, видео презентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите учители.

Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на студентите. Общият бюджет на програмата от 2 млн. лв. трябва да бъде разпределен между вузовете в следващите две години.

Наскоро МОН предложи нови, по-сериозни изисквания, които да подобрят качеството на подготовката на бъдещите учители с промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител". Те са свързани с диференциране на подготовката на педагозите в зависимост от етапа, в който ще преподават (начален, гимназиален и т.н.), както и с въвеждане на нови задължителни и избираеми дисциплини и различни хорариуми.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?