Бюджетът е на минус половин милиард лева към края на януари заради лихвени плащания

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 536.5 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 456.9 млн. лв. и по европейските средства от 79.5 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите в петък.

За сравнение бюджетното салдо за януари 2012 г. бе отрицателно от 297.8 млн. лв., а за януари 2011 г. бе отчетен дефицит от 477.3 млн. лв.

Формирането на отрицателно салдо за януари по консолидирания бюджет се дължи основно на високите лихвени разходи за месеца (293.4 млн. лв.), свързани с плащания по обслужването на държавния дълг в съответствие с лихвения календар. Лихвените плащания през януари 2013 г. са по-високи и поради изплатения лихвен купон по падежираните глобални облигации от 2002 година. Ефектите от по-високите разходи за лихви и по-високият размер на вноската на България в общия бюджет на ЕС през януари 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. (вноската в бюджета на ЕС е с 45.5% по-висока през януари 2013 г.) водят до нарастване на общите разходи по КФП.

Поради промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, променени режими при ДДФЛ и други нормативни промени част от постъпвалите досега приходи от корпоративни данъци и ДДФЛ се изместват в следващи периоди на годината.

Приходите и помощите на консолидирано равнище за януари са 1 787.9 млн. лв., или 5.8% от годишните разчети за 2013 година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на януари са 1 504.7 млн. лв., което е 84.2% от общите постъпления по КФП. Приходите от преките данъци са 168.6 млн. лв., което е 4.1% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 885.4 млн. лв., което е 7.2% от програмата за годината, в т. ч. от ДДС - 587.6 млн. лв. или 7.5%; от акцизи - 286 млн. лв. или 6.6%; от мита - 11.4 млн. лв. или 9.5%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 35.5 млн. лв. или 4.1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от осигурителни и здравни вноски за януари са 415.2 млн. лв., което представлява 6.8% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 283.2 млн. лв. или 3.9% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 31.01.2013 г. са 2 324.3 млн. лв., което е 7.3% от годишния разчет. Спрямо януари 2012 г. разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 126.6 млн. лв. (5.8%).

В структурно отношение спрямо януари 2012 г. разходите за субсидии за нефинансови предприятия са по-ниски, докато нарастване има основно при социалните и здравно-осигурителните плащания, лихвените разходи и вноската в общия бюджет на ЕС.

Текущите нелихвени разходи са 1 790.5 млн. лв. (7.3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) са 150.2 млн. лв. (2.7% от разчетите към закона за бюджета за 2013 г.) и лихвените плащания - 293.4 млн. лв. (33.5% от планираните за 2013 г.). През януари 2013 г. са изплатени 240.5 млн. лв. лихви по външни заеми, а лихвите по вътрешни заеми са в размер на 52.9 млн. лв.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за януари 2013 г. от централния бюджет е 90.2 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.01.2013 г. е 4.1 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес