Даренията могат да намалят до 65% данъка на физическите лица

Облекченията за извършено дарение при данъчното облагане на физическите лица за 2010 година могат да стигнат до 65%, поясниха от Националната агенция за приходите.

Процентът на приспадането зависи от статута на лицата и организациите, в полза на които е направено дарението. Така например до 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или

лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонда "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика.

Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Дължимият данък може да бъде намален и ако се направи дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните вероизповедания, на дружества и кооперации на хората с увреждания, ако са в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който България е страна; на неправителствени организации, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на фонд "Енергийна ефективност".

Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение за комуни за лечение на наркозависими или ако е в УНИЦЕФ.

До 15 на сто от данъчната си основа гражданите могат да намалят, ако направят дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението е в полза на Центъра "Фонд за лечение на деца".

Освен по линия на дарението, данъчни облекчения се ползват и от инвалидите, при лично доброволно осигуряване и застраховане, при лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

Данъчно облекчение могат да ползват хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Облекчението дава възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лева.

Облекчението за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е до 10 на сто от данъчната основа.

От тази година в годишната данъчна декларация за облагане на доходите ще се декларират и получените и предоставени небанкови заеми през календарната година и остатъците от непогасени за минали години от 2004 година насам. Декларирането обхваща заеми за календарната година в размер над 10 хил. лв. и остатъци от заеми през годините, ако са над 40 хил. лв.

Споделяне

Още от Бизнес