Държавата ще осигурява детегледачи за работещи родители

Безработни ще получават минимална заплата да се грижат за незаписани в общинска забавачка деца

Държавата ще осигурява детегледачи за работещи родители

Родители, чиито деца не са записани в общинска забавачка, ще имат право да получат детегледач, на когото държавата ще плаща минимална работна заплата, за да се грижи за съответното дете от 8.30 до 17 часа. Това предвижда стартиралата в петък програма "Родители в заетост", съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

От помощта се очаква да се възползват около 1500 семейства с деца на възраст от 0 до 5 години, които не са успели да се класират за записване в детска ясла или градина.

Общо 20 млн. лв., от които 3 млн. лв. са от националния бюджет, са предвидени за заплати на детегледачи. За детегледачи могат да кандидатстват безработни и неактивни хора - включително и пенсионери. Те може да са и роднини на семейството, което кандидатства за помощта. Желаещите да гледат деца трябва да се регистрират в бюрата по труда.

Служителите на Агенцията по заетостта и родителите ще преценяват дали те са подходящи за позициите. Така реално детето може да се гледа от баба или дядо, излязъл в пенсия, който обаче се регистрира в бюрото по труда по тази програма. Ако детегледачът е непознат, ще се иска да има опит, като подходящи за работата са медицински сестри, педагози.

За отпускане на помощта могат да кандидатства и семейства, чиито деца са записани в частна градина или ясна. Те обаче трябва да са отписани от нея към момента, в който детегледачът започне работа.

Очакваният ефект е двоен – родителите да се върнат по-бързо на работа, а безработни да започнат да гледат децата им. Безплатните детегледачи ще могат да се грижат за детето 18 месеца или до навършването на 5-годишна възраст.

Заявления от родители се приемат от днес до 31 октомври 2017 г. в службите по заетостта. Кандидатствавето за детегледачи ще започне по-късно. Бюрата по труда ще проверяват заявленията на родителите и кандидатите за техни помощници и ще насочват одобрените от тях кандидати за интервюта с родителите. Едва след положително становище на родителите ще бъдат назначавани.

Ще се допуска финансирането на подобна услуга и за безработни родители, но те ще трябва в рамките на четири месеца от получаването на детегледач да започнат работа във фирма или като самонаето лице.

Приоритетно ще бъдат одобрявани заявленията от самотни родители, многодетни семейства, семейства на социални подпомагане и от други уязвими групи.

Родителите, които са самонаети/самоосигуряващи се заети лица към заявлението за кандидатстване следва да предоставят копие на внесени осигурителни вноски към момента на подаване на заявлението, както и документи, удостоверяващи регистрацията на упражняваната свободна професия и/или занаятчийска дейност – напр., Булстат карта за регистрация на земеделски производител, регистрация в Нотариална камара, адвокатска колегия и др. (в случай, че има такива).

За работа като детегледачи по този проект могат да кандидатстват безработни младежи до 29 г., безработни над 54-години, както и неактивни лица над 30 г. и такива в неравностойно положение на пазара на труда.

Тези хора ще получават минимална работна заплата, върху която ще се плащат осигуровки и данъци. В момента минималната работна заплата е 460 лв., а от първи януари се планира да стане 510 лв. Работодател на детегледачите ще е Агенцията по заетостта.

Предвижда се и допълнително възнаграждение в размер на половин минималната работна заплата, установена за страната, за детегледача, в случай че полага грижи за две или повече деца от семейството.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?