Дивото къмпингуване ще е с охрана, регистрация на гостите и сметоизвозване

То ще може да се осъществява от май до 30 септември

Дивото къмпингуване ще е с охрана, регистрация на гостите и сметоизвозване

Диво къмпингуване ще може да се осъществява само във времето от началото на май до 30 септември, в определени от кметовете парцели с охрана, сметоизвозване и с регистрация на лицата, подобно на тази за отседналите в мотел и хотел. Това се предвижда в проект на изрична наредба, регулираща тази дейност извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, пусната във вторник за обществено обсъждане на правителствения портал - strategy.bg. Забрана за диво къмпингуване в страната бе въведена през юли 2019 г. с поправки в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, като то се допуска само на разрешени за целта местта. Именно с тази наредба ще се прецизират въпросните места.

Къде ще е позволено?

Допустими места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани могат да бъдат в държавни или общински имоти, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

За земеделските земи обаче има ограничения. Местата за къмпингуване трябва да са разположени само в такива, които са трайно необработваеми и не се отдават под наем или аренда.

Съотношението на общата площ на обособените места за разполагане на палатки, кемпери или каравани към общата площ на имота или на частта от имота не може да бъде повече от 70%. Ще трябва да има осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване.

В границите на имота ще се разполагат преносими химически тоалетни – по 1 бр. за 30 души. Въпросните тоалетни ще се разполагат на разстояние не по-малко от 5 м от обособени места за разполагане на палатки, кемпери или каравани.

Имотът ще може да се огражда цялостно с лека прозирна ограда. Вместо ограждане се допуска и да се означат по подходящ начин границите на мястото за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани. На входа на имота може да се постави бариера и да се обособи зона за охрана при условие, че няма забрана в нормативен акт за съответната територия.

В зоната за охрана може да се разположи кемпер, каравана или друго подходящо средство за временен подслон на охраната, с осигурено пожарогасително оборудване, съгласно изискванията на органите за пожарна безопасност и защита на населението, както и комплект за оказване на първа помощ.

Обособяването на места за диво къмпингуване ще се извършва от собственика на имота, като ще може да се разрешава за срок от 3 години със заповед на кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Как ще се поставят?

Палатките, кемперите и караваните ще се разполагат в обособени зони или смесено, като се осигуряват изрични минимални разстояния. Изисква се 3 метра разстояние към разположена в съседство палатка, кемпер или каравана. Толкова трябва да е разстоянието и към оградата на границата на имота, а към прилежащата зона на придвижване на превозните средства - 2 м.

Лицето, на което съответният кмет разрешава да обособи място за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани е длъжно да осигури - охраната, регистрация при условията на чл. 99, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация на лицата, които пребивават в палатките, кемперите или караваните. Това е същата регистрация, която се прави при пристигането на гости във всеки хотел или мотел в страната.

Сред другите изисквания са почистването и окосяването на терена, както и пръскането с разрешени препарати, при условие, че няма забрана в нормативен акт за съответната територия. А също и дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците при спазване на условията и реда, определени в наредба на общинския съвет по чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Поддръжка на химическите тоалетни от лицензиран оператор, опазването на дървесната растителност от изсичане без разрешение. Паленето на огън ще се случва само на определени места.

Палатки и каравани няма да могат да се поставят в границите на резервати, природни забележителности или други на защитени територии.

Предисторията

Последно в средата на юни миналата година Конституционният съд отхвърли искането на бившия омбудсман Мая Манолово да обяви за противоконституционна забраната за диво къмпингуване в страната, която бе въведена през юли 2019 г. с поправки в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Те бяха приети въпреки протестите на къмпингари и природозащитни организации, които се обърнаха към тогавашния обществен защитник и поискаха да се обявят текстовете за противоконституционни.

Решението на съда обаче остави в сила разпоредбите на законовите текстове, според които се забранява разполагането на палатки, кемпери и каравани по плажните ивици, освен в разрешените за целта места. Такива трябваше да се обособят от общините и явно това ще става съгласно настоящата наредба.

Споделяне

Още по темата

Още от България