ЕК препоръчва да не се дава финансова подкрепа на дружества с офшорни връзки

ЕК препоръчва да не се дава финансова подкрепа на дружества с офшорни връзки

Днес Европейската комисия препоръча на държавите членки да не предоставят финансова подкрепа на дружества, имащи връзки с държави, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Ограничения следва да се прилагат и за дружества, които са били осъдени за тежки финансови престъпления, сред които, наред с другото, финансови измами, корупция, неплащане на данъчни и на социалноосигурителни задължения.

Целта на днешната препоръка е да се предоставят насоки на държавите членки за това как да бъдат определени условията за финансова подкрепа, които предотвратяват злоупотребата с публични средства, и за укрепване на гаранциите срещу данъчни злоупотреби в целия ЕС, в съответствие със законодателството на ЕС. Като координират ограниченията за финансова подкрепа, държавите членки ще предотвратят също появата на дисбаланси и нарушения в рамките на единния пазар, се уточнява в съобщението на ЕК.

Заместник-председателят на Европейската комисия г-жа Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Намираме се в безпрецедентна ситуация, при която огромни суми държавна помощ се предоставят на предприятията в контекста на пандемията от коронавирус. В този контекст особено, е недопустимо дружества, получаващи публична подкрепа, да участват в практики за избягване на данъци, включващи данъчни убежища. Това би представлявало злоупотреба с националните бюджети и бюджета на ЕС във вреда на данъкоплатците и системите за социална сигурност. С държавите членки искаме да гарантираме, че това явление ще бъде избегнато".

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: "Справедливостта и солидарността са в основата на усилията на ЕС за възстановяване. Всички заедно сме засегнати от кризата и всеки трябва да плаща своя справедлив дял данъци, за да можем да подкрепяме, а не да не подкопаваме колективните ни усилия за възстановяване. Тези, които умишлено заобикалят данъчните правила или извършват престъпна дейност, не следва да възползват от системите, които се опитват да заобиколят. Трябва да защитаваме нашите публични средства, за да могат те действително да подкрепят честните данъкоплатци в целия ЕС".

Целта на днешната препоръка е да се предостави на държавите членки модел, съобразен със законодателството на ЕС, за това как да бъде предотвратено използването на публична подкрепа за схеми за данъчни измами, отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци, изпиране на пари и финансиране на тероризма. По-специално, не трябва да се предоставя публична подкрепа на дружествата, имащи връзки с юрисдикциите, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (например ако дадено дружество е местно лице за данъчни цели в такава юрисдикция). Ако държавите членки решат да въведат такива разпоредби в своето национално законодателство, Комисията им препоръчва да бъдат включени определен брой условия, с които да обвържат отпускането на финансова помощ.

Списъкът на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цел, е най-добрата основа за прилагането на такива ограничения, тъй като ще даде възможност на всички държави членки да действат последователно и ще предотврати приемането на индивидуални мерки, които могат да нарушат правото на ЕС. Използването на този списък за прилагането на ограниченията ще създаде също повече яснота и сигурност за предприятията.

В същото време Комисията е готова да обсъди с държавите членки техните конкретни планове, целящи да гарантират, че предоставянето на държавна помощ, по-специално под формата на рекапитализации, следва да бъде ограничено до предприятията, които плащат своя справедлив дял данъци.

Освен това Комисията препоръчва да бъдат предвидени изключения от тези ограничения, които да се прилагат при строги условия, за да се защитят честните данъкоплатци. Дори и да има връзки юрисдикции, включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, едно дружество следва да може да получи достъп до финансова подкрепа при определени обстоятелства. Такъв може да бъде например случаят, ако то може да докаже, че е платило подходящ данък в държавата членка за определен период от време (например през последните три години) или ако действително развива стопанска дейност в държава от списъка.

На държавите членки се препоръчва да въведат подходящи санкции, за да накарат кандидатите да не предоставят невярна или неточна информация.

Държавите членки следва също така да се споразумеят за разумни изисквания, които дружествата трябва спазват, за да докажат, че нямат връзка с юрисдикция, включена в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. С цел да се помогне на държавите членки в тази област в препоръката се предлагат принципи.

Споделяне

Още от Европа