Енергийният борд ще е постоянно правителствено звено

Фирмени, браншови, синдикални, банкови и от Брюксел представители ще правят отрасъла работещ и прозрачен

Екатерина Захариева. Сн. БГНЕС

Лансираният от президента Росен Пленвнелиев и енергийни експерти Енергиен борд ще бъде структуриран с решение на Министерския съвет в сряда. Целта е неговият живот да не приключи с този на служебния кабинет, а той да стане постоянно правителствено звено, което да открива слабите места в енергетиката, да предлага административни и нормативни решения за тяхното отстраняване и да направа прозрачен отрасъла, който в момента е натрупал огромно обществено недоволство и недоверие от страна на инвеститорите.

Енергийният борд ще бъде оглавен от вицепремиера по икономическата политика, а зам.-председател ще е министърът на икономиката и енергетиката, предвижда проектопостановлението, внесено от вицепремиера и министър на регионалното развити е и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева за разглеждане

Ден по-рано тя обяви, че новият правителствен орган няма да дублира функциите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Шефът на регулатора ще е член на Енергийния борд, както и ресорните зам.-министри на енергетиката и на труда.

В звеното ще влязат по един представител и на държавните дружества "Български Енергиен Холдинг", НЕК и "Еелкторенергиен системен оператор", на двата американски ТЕЦ-а "Марица Изток" 1 и 3, доставчиците на ток ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про", на Българската фотоволтаична асоциация, асоциациите на водните централи, на топлофикациите, на заводските централи, на търговците на ток, на индустриалните енергийни консуматори, на потребителите, както и Асоциацията на банките, които са кредитирали огромна част от възобновяемите източници у нас, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, както и синдикалните организации на енергетиците към КНСБ и КТ "Подкрепа".

Предвижда се възможност да се поканят за участие в борда и представители на Главна дирекция "Енергетика" в Европейска комисия, на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и на заинтересовани страни.

Предвижда се Енергийния борд да провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно, а при обосновано предложение на председателя и на 1/3 от членовете да се събира и на извънредни заседания по определени проблеми.

Захариева мотивира създаването на Енергийния борд с натрупаните през годината ликвидни затруднения в енергийния сектор, свитото потребление на електроенергията и бума на възобновяемите източници. Тя се позовава и на изготвените миналата пролет от Световната банка и Европейската комисия по отделно анализи за състоянието на енергетиката ни по искане на предишното служебно правителство, в което тя отново бе икономически вицепремиер. Според докладите слабостите в електроенергетиката са заради малкия дял на свободния пазар у нас, доминиращите регулирани цени и модела на диспечиране, който не дава приоритет на изкупуването на тока от най-ефективните централи, а на квотен принцип. В системата има и свръхкапацитет на системата след спадналите заради кризата потребление и износ, припомня Захариева изводите на ЕК и СБ.

Тя акцентира и върху това, че повечето участници в енергийния сектор посочват като причина за своето лошо финансово състояние държавните регулации, които ги притискат да продават на по-ниски цени или изкуствено намаляват техният пазарен дял. Само в газовия сектор има позитивни очаквания за увеличаване на местния добив и развитието на преносната инфраструктура.

Особено тревожен е спадът на доверието в обществото и в инвеститорите към българския енергиен сектор. Липсата на достатъчна прозрачност и широки обществени обсъждания по важни енергийни въпроси налагат усещането за разминаване на договореностите с националния интерес, посочва вицепремиерът.

По думите ѝ създаването на Енергийния борд ще е крачка към преодоляване на затрудненията в българската енергетика и повишаване на прозрачността, конкуренцията и пазарната ефективност на отрасъла.

Съгласно проектопостановлението бъдещият правителствен орган ще трябва да направи анализ на състоянието на сектор "Енергетика” и да определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система. Бордът също така трябва да предлага принципите и насоките за устойчиво управление на отрасъла, да обсъжда и предлага мерки за решаване на установените проблеми с цел стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в енергетиката. Звеното също така ще трябва да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в сектор енергетика.

Предвид силната обществена чувствителност и необходимостта от специфична експертиза предлагаме в работата на Енергийния борд да бъдат включени представители на държавни и международни институции и други неправителствени организации.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес