Фирмите ще са длъжни да ползват преработваеми материали

Два доклада, призоваващи да се сложи край на постоянно увеличаващото се количество на отпадъци в ЕС, гласуваха във вторник депутатите в Европейския парламент. Те предвиждат фирмите да използват материали, годни за преработка и да се стабилизира генерирането на боклук до 2012 г., а до 2020 г. то да бъде силно ограничено.

През септември 2005 г. Европейската комисия предложи преглед на директивата за отпадъците от 1975 г., за да се установят правила за рециклирането и да изиска от държавите-членки да създадат обвързващи национални програми за намаляване на производството на отпадъци.

До 18 месеца от влизането в сила на Директивата  държавите-членки да изработят програми за превенция в областта на отпадъците, като нивото им от 2008  г. се запази до 2012 г., а до 2010 г. да се определят по-нататъшни цели за ограничаване на сметта  до 2020 г.

До 2020 г. – поне половината битова смет за преработка

Други цели приети от депутатите днес включват: държавите-членки да постигнат до 2020 г. ниво от най-малко 50% на повторна употреба и рециклиране на твърди битови отпадъци и от 70% за строителни, получени при разрушаване, промишлени и производствени отпадъци.

Депутатите отхвърлиха идеята, че изгарянето може да бъде считано за оползотворяване на отпадъците. Ако това се приеме окончателно, ще бъдат затруднени фирмите, които в момента предпочитат простият метод на изгарянето като начин за обработка на сметта. Този въпрос беше един от най-спорните по време на обсъждането в пленарна зала.

Новите мерки предвиждат производителите да бъдат задължени да използват рециклируеми материали и да проектират продуктите така, че да се предотврати или ограничи производството на отпадъци.

Проследяване и контрол на опасни отпадъци

ЕП въведе и нов член, според който държавите-членки ще са длъжни да гарантират, че събирането, производството, превоза, съхранението и обработката на опасни отпадъци се извършва при условия, осигуряващи максимална защита за околната среда и хората. Ще трябва да се осигури проследяване и контрол  от производството до крайната цел и измерване на риска по време на управлението на опасните отпадъци.

Депутатите предлагат Комисията да създаде Консултационен форум по управление на отпадъците с представители на държавите-членки и на всички заинтересувани от тази тема групи, както и на представители от промишлеността - малки и средни предприятия и сектора на занаятите, синдикатите, търговците, потребителските и екоорганизациите.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?