Иманярите ще плащат глоби от 1000 до 5000 лева

С глоба от 1000 до 5000 лева ще се наказва лицето, което без разрешение извършва разкопки, за да търси старини, съкровища и други предмети, обект на защита по закона или не съобщи в срок за намерени предмети - паметници на културата.Същата е санкцията за продажба, дарение или замяна на движими паметници на културата без знанието на музея, в който са регистрирани, както и за лицата, които не изпълнят разпорежданията за извършване на укрепителни и възстановителни работи и работи по опазването на паметниците на културата.

Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за паметниците на културата и музеите. Досега за тези нарушения глобата беше от 50 до 1000 лева.

Който изнесе движим паметник на културата в нарушение на закона ще се наказва с глоба или имуществена санкция от 12 000 до 24 000 лева, когато паметникът представлява национално богатство, както и когато влиза в една от категориите по приложението към закона.

Глоба от 1000 до 5000 лева ще се налага на собственик или наемател, който пречи на гражданите да посещават съобразно установения ред недвижимите паметници на културата. С глоба от 2000 до 10 000 лева ще се наказва изработилият или възложилият изработването на копие на паметник на културата или който възпроизведе и разпространи неговото изображение в нарушение на закона. За същото нарушение на юридическите лица ще се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лева.

Движимите паметници на културата, собственост на юридически и физически лица, да се декларират от собствениците и регистрират от най-близкия регионален музей или специализиран национален музей.

При регистрацията, въз основа на оценка на експертно-оценителната комисия на музея, ще се определят стойността на всеки деклариран движим паметник на културата и паметниците, представляващ национално богатство. Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства ще води регистър на движимите паметници на културата, които представляват национално богатство.

Който не декларира движим паметник на културата ще се наказва с глоба или с имуществена санкция от 2000 до 6000 лева.

Депутатите решиха, че паметници на културата могат да се възпроизвеждат в точни копия само за музейни цели, като копието задължително ще се маркира със знак. Само с разрешение на министъра на културата ще могат да се правят точни копия на паметници от Националния музеен фонд и с категория "световно значение" и "национално значение". Копията с образователно, представително и търговско предназначение задължително трябва да се различават по размер от паметника на културата най-малко с една десета.

Промените предвиждат износът и временният износ на движими паметници на културата, влизащи в една от категориите към приложението на закона, да подлежат на разрешителен режим. Разрешението ще се издава от директора на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства. Няма да се допуска износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство. Те ще могат да бъдат изнасяни само временно за представяне пред чужда публика и за консервационно-реставрационни работи, експертизи и научни изследвания. Временният износ ще се допуска в срокове, определени с наредба на Министерския съвет и с разрешение на министъра на културата.

Депутатите записаха, че консервационни и реставрационни работи, ремонти и изменения на недвижими паметници на културата, както и ново строителство в техните граници и охранителните им зони, ще се извършва с разрешение на Националния институт за паметниците на културата.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?