Какви реформи са необходими на България?

През седмицата бяха оповестени данни от годишното изследване на Световната банка относно възможностите за правене на бизнес по света. Последното издание обхваща 145 страни, включително и България, като дава основа за сравнение на средата за правене на бизнес и откроява най-добрите практики в отделните показатели.

Основните индикатори, които се разглеждат в изследването, засягат стартирането на нов бизнес, наемането и уволняването на работници, регистрирането на собствеността, достъпа до кредитиране, защитата на интересите на инвеститорите, прилагането на договорите и закриването на бизнес.

Лидер по провеждане на реформи в посочените области през 2003 г. е Словакия и тя се явява добър пример за улесняване на бизнеса с цел повишаване на икономическия растеж и благосъстоянието на гражданите на тази страна. Основните реформи, проведени в Словакия, са въвеждане на гъвкаво работно време, по-лесно наемане на нови работници, откриване на частен кредитен регистър, съкращаване наполовина на времето за започване на бизнес и намаляване на времето за връщане на задълженията от длъжниците с три-четвърти.

Прави впечатление, че като цяло в развитите страни регулациите и съответно пречките пред бизнеса са по-малко, отколкото в по-слабо развитите. Освен това през 2003 г. те са извършили повече реформи, които подобряват условията за бизнес, и това е предпоставка те още повече да се развиват, а останалите все повече да изостават от тях.

Именно оттук трябва да се направи и основната поука за управляващите в България - ако искаме българските граждани да настигат тези от развитите страни по равнище на доходите и благосъстоянието си, трябва да бъдат извършвани много повече на брой, по-мащабни и по-бързи реформи, отколкото в момента.

Разбира се, регулациите съществуват и в страните с най-благоприятна среда, но това не е основание те да се увеличават, както се случва в България.

Кандидатстването за членство в Европейския съюз и евентуалното приемане на България не трябва да са причина за нарастване на регулирането на бизнеса. Напротив, процесът на присъединяване е водещ фактор за реформите през 2003 г. както за старите, така и за новите членки на съюза. При разширяването на ЕС фирмите от всички страни-членки се изправят пред нарастващ пазарен натиск и ограничаването на пречките пред тях е един от начините за повишаване на конкурентоспособността им.

Примери за области, в които са необходими реформи в България, има много и ще посочим един от тях. Стартирането на нов бизнес в България отнема средно 32 дни, обхваща 10 процедури и се равнява на 10.3% от брутния национален доход на човек от населението. По тези показатели България изостава от средното равнище за страните от региона, които представляват едни от основните ѝ конкуренти за привличане на чужди инвестиции. Освен това съществува изискването за минимален капитал за регистриране на фирма, което е напълно излишно и трябва да бъде премахнато.

Какви са поуките от реформите по света?

Един от най-важните изводи от изследването е, че ползите от реформите са по-големи при развиващите се страни, където има повече регулации. Много правителства, включително и тези в България, отлагат реформите с аргументите, че те са скъпи за провеждане, няма достатъчно капацитет за тях и ще отнемат твърде много време.

Те обаче не отчитат ползите от тези реформи в сравнение с разходите за тях.

Например създаването на административна агенция за регистриране на бизнес в Сърбия струва по-малко от $2 млн., а интегрирането на регистрацията на едно място в Турция струва $10 млн. Само че първата година след реформата в Турция е донесла нетни ползи от $413 млн., а в Сърбия - $48 млн.

Ползите от реформите идват от два източника. Първо, фирмите изразходват по-малко време и средства за съобразяване с регулациите и за търсене на финансови ресурси. Вместо това те използват възможностите си за производство на повече и по-качествени стоки и услуги. Второ, правителството харчи по-малко за регулиране и доставя повече публични услуги.

В заключение ще посочим някои конкретни препоръки за реформи в България.

Стартиране на нов бизнес:
" Регистрацията става административен процес
" Използване на един идентификационен номер
" Премахване на изискването за минимален капитал
" Въвеждане на електронна регистрация

Назначаване и уволнение на работници:
" Излишъкът на работна ръка да се признава за основание при уволнение
" Намаление на минималната работна заплата
" Увеличение продължителността на срочните договори

Регистриране на собствеността:
" Създаване на кадастър за земята
" Консолидиране на процедурите по регистрация
" Създаване на електронни регистри
" Намаление на разхода и необходимото време за извършване на процедурата

Прилагане на договорите:
" Съкратена процедура за събиране на задълженията
" Ограничаване на броя на обжалванията и намаляване на времетраенето на процедурата
" Изпълнението на решенията не е функция на съдилищата, а на частни съдия-изпълнители

Достъп до кредитиране:
" Приемане на закон за обезпеченията
" Липса на ограничения за вида на обезпечението
" Оповестяване на позитивна кредитна информация
" Подобрена защита на личните данни

Защита на инвеститорите:
" Разкриване на информация за семейна и непряка собственост
" Публичен достъп до информация за собствениците и за финансовото състояние

Закриване на бизнес:
" Ограничаване на броя на обжалванията и намаляване на времетраенето на процедурата
" Намаляване на разходите

Индикатори за състоянието на бизнес-средата
Индикатор
България
Средно за региона
Средно за страните от ОИСР
Стартиране на бизнес
Брой процедури
10
9
6
Време (в дни)
32
52
25
Разходи (% от дохода на човек)
10.3
15.5
8
Минимален капитал (% от дохода на човек)
116.6
51.8
44.1
Назначаване и уволняване
Индекс за пречките при наемането на работници*
33
31.3
26.2
Индекс на негъвкавост на работното време*
40
51.5
50
Индекс на пречките при уволнение*
10
42.3
26.8
Индекс на негъвкавост на заетостта*
28
41.8
34.4
Разходи при уволнение (седмични заплати)
30
38.3
40.4
Регистриране на собствеността
Брой процедури
9
6
4
Време (в дни)
19
133
34
Разходи (% от дохода на човек)
2.4
3.1
4.9
Достъп до кредити
Разход за създаване на обезпечение (% от дохода на човек)
1
7.7
5.2
Индекс на правата#
6
5.4
6.3
Индекс за кредитната информация#
4
2
5
Покритие на публичния регистър на кредитите (заематели на 1000 души)
13
6.3
76.2
Покритие на частните кредитни бюра (заематели на 1000 души)
0
46.7
577.2
Защита на инвеститорите
Индекс на разкриване на информация
2
3.6
5.6
Прилагане на договорите
Брой процедури
34
29
19
Време (в дни)
440
412
229
Разходи (% от задължението)
14
17.7
10.8
Закриване на бизнес
Време (в години)
3.3
3.3
1.7
Разходи (% от собствеността)
8
13.1
6.8
Коефициент на възстановяване (центове на долар)
34.2
30.5
72.1

* По-високата стойност означава по-силна регулация;
# По-високата стойност означава по-добър достъп до кредит;
Източник: Световната банка

Споделяне

Още от Бизнес