Ключовите моменти в доклада за Турция

Общо заключение: Турция е постигнала значителен напредък в законодателството си в много области. Важен прогрес е бил отбелязан и в изпълнението на политическите реформи, но то трябва да бъде допълнително укрепено и разширено.

Политически реформи: Политическите реформи, в съответствие с приоритетите на предприсъединителното партньорство, бяха представени от серия конституционни и законодателни промени, приети в рамките на тригодишен период.

Икономически рефори: Икономическата стабилност и предсказуемост значително са се подобрили след икономическата криза през 2001 година.
Високата инфлация от миналото значително се е понижила, политическата намеса е намаляла, а институционалните и регулаторни структури са били приведени по-близо до европейските стандарти.

Военни реформи: Правителството придобива все по-голям контрол върху армията. В процес е пълното синхронизиране на отношенията между военните и цивилния живот съобразно практиките на ЕС. Въпреки това турските въоръжени сили продължават да упражняват влиянието си чрез серия неофициални механизми.

Съдебна система: Независимостта и ефективността на съдебната система бяха засилени.

Права на човека: По отношение на уважението към човешките права и упражняването на основните свободи, Турция е приела повечето международни и европейски конвенции.

Права на жените и децата: Положението с жените е все още незадоволително. Дискриминацията и насилието над жени, в т.ч. убийствата за защитаване на семейната чест, остават голям проблем. Правата на децата бяха разширени, но детският труд все още е повод за сериозно безпокойство.

Изтезания: Властите приеха политика на нулева нетърпимост към изтезанията и част от извършителите бяха наказани. Мъченията вече не са систематични, но продължават да се срещат много случаи на злоупотреби, в.ч. изтезания, и затова са наложителни допълнителни усилия, така че тези практики да бъдат премахнати.

Свобода на религия: Въпреки, че свободата на религиозните вярвания е гарантирана от конституцията, немюсюлманските религиозни общности все още изпитват някои затруднения.

*По Ройтерс

Още от Балкани

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?