Министерството на финансите пуска за първи път евро-ДЦК за граждани

На 4 февруари Министерство на финансите ще пусне за първи път в обръщение държавни ценни книжа деноминирани в евро, които са предназначени за пряка продажба на физически лица.

Държавните ценни книжа ще са с лихва, която ще се изплаща на всеки шест месеца. С цел стимулиране на спестовността лихвеният процент ще нараства от 4% на първото лихвено плащане, до 6% на последното лихвено плащане.

Емисията ще има продължителност пет години. Всички разплащания ще се извършват в евро, като минималното количество за всяка покупка е 10 евро. Гражданите ще могат да продават обратно на министерството притежаваните от тях ДЦК, на датите на лихвени плащания, по цена равна на тяхната номинална стойност.

Ведомството на Милен Велчев Министерство на финансите ще пусне в обръщение още пет аналогични емисии, които се предвижда да се продават в месеците април, юни, август, септември и ноември.

Споделяне

Още от Бизнес