Наетите са намалели с 56 400 души в края на миналата година

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2011 г. намаляват с 56 400 души или с 2.6% спрямо края на септември, като достигат 2.13 милиона души. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

Спрямо края на третото тримесечие на 2011 г. най-голямо намаление на наетите хора се наблюдава в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” - със 17.4%, “Селско, горско и рибно стопанство” - с 14%, и “Строителство” - с 5%.

Спрямо същия период на 2010 година наетите също са по-малко – с 15 400 души или с 0.7%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие с 4.9% до 727 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на заплатите, са “Образование”- с 13.4%, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 8%, и “Държавно управление” - със 7.3%.

Спрямо същия период на миналата година също се наблюдава повишение на средната работна заплата - с 8.7%.

На годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 23.5%, и “Професионални дейности и научни изследвания” - с 21.9%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2011 г. са получили наетите лица в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 616 лева, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 544 лева, “Финансови и застрахователни дейности” - 1 428 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности “Административни и спомагателни дейности” - 451 лева и “Хотелиерство и ресторантьорство” - 461 лева;

Спрямо същия период на 2010 година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 4.2%, а в частния сектор – с 10.5%.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?