Облекчава се плащането на стари дългове към държавата

Предложени от Министерството на финансите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ще облекчат длъжниците със стари неизплатени към държавата задължения, като ще се даде възможност при плащане на главницата да спре начисляването на лихви.

Промените в ДОПК ще бъдат гледани на заседанието на правителството в сряда, съобщиха от министерството.

Според мотивите към промените, целта им е "да усъвършенстват единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение".

С измененията се предоставя възможност да се погасяват първо главниците за данъци и осигуровки с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения.

Предоставя се възможност в производствата по принудително изпълнение по ДОПК за даване на разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения.

Отлага се прилагането на реда за погасяване на публичните задължения по чл. 169, ал. 4 от ДОПК с една година на тези задължения, на които е изтекъл срокът за плащане преди 1 януари 2008 година.

В заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С измененията е предложено въвеждането на механизъм за обратно начисляване на ДДС и за нова категория стоки - зърнени и технически култури, които са най-често използвани в сложни схеми за измами с ДДС.

Основната цел с въвеждането на подобна мярка е в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличат приходите.

Промените са съгласувани на работен етап с представители на работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините и приходните агенции.

Споделяне

Още от България