Общественият съвет към ДКЕВР ще може да дава мнения по проекти и нормативния актове

Общественият съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще има задача да дава мнения по проекти на нормативи актове на комисията, свързани с осъществяването на нейните функции, както и да изработва и предлага конкретни инициативи.

Това се посочва в проект на правила за устройството и дейността на Обществен съвет към ДКЕВР, които са публикувани на сайта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Правилата са на основание Закона за енергетиката.

С правилата се уреждат устройството и дейността на Обществения съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Съветът е консултативно звено към ДКЕВР за формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от комисията за регулирането на дейностите в енергетиката при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Друга задача на съвета е да наблюдава изпълнението на предприетите от ДКЕВР действия, както и да обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.

Споделяне

Още от Бизнес