Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Общинският съвет действал в ущърб на столичани при концесиите за чистотата в София

0 коментара

Доклад на експертна група към Фондация АКСЕС-София, посветен на концесиите за чистотата в София, показва множество пропуски в процедурите, които са довели до сключването на неизгодни договори с фирмите "Волф", "Дитц" и "Чистота".

Според експертите на фондацията, съществуват редица косвени данни за наличието на договорки, споразумения и съгласия извън параметрите на официално документираното в договори, протоколи и отчети. Тези данни сочели за наличие на корупционни практики до степен, в която не са известни само конкретните действащи лица и конкретните размери на корупционната облага.

В заключението на доклада се прави оценката, че е налице парадоксална ситуация на колективно вземани решения от общинарите в ущърб на общинските интереси.

Според "АКСЕС", специфичният характер на концесиите са привлекателна област за развитие на корупция поради това, че условията не са публично достояние, качеството и дори количеството на услугите се измерва трудно, част от услугите са свързани с текущи и бързо променящи се метеорологични условия, което затруднява контрола, а гражданите не са в състояние да оказват влияние върху самата процедура, освен чрез оплаквания.

Първата процедура Столичния общински съвет започва с решение на 20 декември 1996 г. Тя трябва да определи концесионер за поддържането на чистотата в районите "Люлин", "Овча купел", "Витоша" и част от "Триадица".

Решението се взема преди приемането на Наредба за концесиите от общинарите, която трябва да регламентира реда и условията за предоставянето на концесии.

Подзаконовата нормативна база изисква предложението за концесия да съдържа правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ на концесията. Целта на тези анализи е да обосноват необходимостта от концесията и да определят рамките на бъдещия договор, което включва и концесионно възнаграждение, гаранции за изпълнение на договорите, както и очакваните икономически, екологични, социални и други резултати от концесията.

Решението на общинарите обаче е взето само въз основа на докладна записка на общинският съветник Красимир Арсов, който е шеф на фирма "Чистота". Докладната записка не е мотивирана както по отношение на необходимостта от предоставяне на концесия за дейност "чистота", така и по отношение на решението за отдаване на конкурс или търг за срока на концесията, депозита и гаранциите. В нея въобще не е засегнат въпросът за цената на концесионния договор.

Към предложението за отдаване на концесия не са приложени никакви анализи или други документи със задълбочени изследвания и обосновка относно необходимостта от концесия за дейност "чистота". Не е ясно защо предложението е за отдаване на концесия именно на районите "Люлин", "Овча купел", "Витоша" и част от "Триадица" (а не на други райони).

Не е посочено и не е ясно: 1. на какво основание се прави предложение и се взема решение за провеждане на конкурс вместо търг; 2. каква е икономическата целесъобразност на концесията; 3. какво и как ще се постигне чрез концесията; 4. как ще бъдат защитени общинските интереси.

Наредбата за концесиите е приета от Столичния общински съвет на 3 март 1997 година. За победител в конкурса е избрана фирма "Волф" с решение от 10 ноември 1997 г.

За конкурса са подали оферти 5 фирми: "АРТ СТРОЙ" ООД , "Волф 96" ООД, "БКС Люлин" ЕООД, "ЛЮБЕКС" ЕООД и "Рефлекс Експорт-импорт" ЕООД. При изслушването на участниците в конкурса, "АРТ СТРОЙ" ООД се е отказала от по-нататъшно участие. От останалите четири оферти на кандидат-концесионерите, комисията се спира на "БКС Люлин" ЕООД и "Волф 96" ООД. Защо комисията е направила този избор, не става ясно.

В протокола тя е длъжна да се произнесе мотивирано по всяка една от офертите на другите две фирми, участнички в конкурса, като обясни защо ги отхвърля, но това не е направено. Освен това, комисията е оценявала предложенията на кандидатите по критерии без тежест, т. е., без ясна регламентация за начина на оценяването.

На 4 юни 1998 г. "Волф 96" - вече в качеството на концесионер - изпраща писмо до Столична община, с което иска да намали лятното улично почистване, тъй като в условията на конкурса не е била предварително посочена бюджетната рамка за 1998 г., а трябвало да се спази договореното по отношение на сметоизвозването. От писмото става ясно, че конкурсът е бил обявен и без цена. Формулировката по този критерий е била: "в рамките на общинския бюджет за тази дейност", но без да е посочена бюджетната рамка за дейността "чистота" в конкретно цифрово изражение - поне за 1998 г. Според "АКСЕС" това е тежко нарушение на процедурата, което води до незаконосъобразност на процедурата.

Според фондацията, съпоставката на офертите на "БКС Люлин" ЕООД и "Волф 96"ООД показва, че изборът е доста съмнителен и в никакъв случай не може да се твърди, че е обективен.

По важния критерий "опит в дейността чистота" комисията се е ограничила до констатацията, че и двете фирми имат опит в дейността. Но фактите сочат безспорно, че опитът на "БКС Люлин" ЕООД е несравнимо по-голям от този на другия участник - "Волф 96" ООД. Основната дейност на т. нар. битови комунални стопанства (БКС), като стопански формирования към общините, е била поддръжка на чистотата, сметоизвозване, озеленяване и други такива. Същевременно, доста съмнителен е едногодишният професионален опит на "Волф 96" ООД, регистрирана като търговско дружество през 1996 г., при положение, че до приемането на Закона за общинската собственост (1996 г.) дейността по чистотата е извършвана от общинските БКС и общинските фирми.

По критерия за оценяване на най-скъпоструващата услуга ("цена за едноседмично извозване на отпадъците") цените на "БКС Люлин" ЕООД са по-добри. От една страна, седмичната кратност за сметоизвозване е по-голяма (по-често извозване на отпадъците), а от друга, крайната цена за тази услуга е по-ниска.

По критерия "зимно улично почистване" "Волф 96" ООД дава по-добра цена. По отношение на критерия "лятно улично почистване" комисията не е отразила и коментирала в протокола никакви предложения на кандидатите за цени.

Следващият критерий, по който се оценяват предложенията, е "наличие на съдове за смет". "БКС Люлин" ЕООД притежава необходимите съдове. "Волф 96" ООД няма нужното количество съдове, но декларира, че в случай на сключване на договор ще достави в срок от 45 дни необходимото количество.

По критерия "наличие на необходима техника за дейността" е констатирано, че и двете фирми нямат достатъчно налична техника. Фирмата "БКС Люлин" ЕООД е предоставила рамков договор с "Мото Пфое" за доставка на допълнителни машини - при условие, че се сключи концесионен договор. От своя страна, "Волф 96" ООД декларира готовност за закупуване на допълнителна техника от Германия в срок от 45 дни от сключването на договор.

Разликата в двете оферти е чувствителна: от едната страна е налице рамков договор, а от другата - само декларация. Комисията обаче е отразила като плюс на"Волф 96" ООД това, че наличната техника е по-съвременна.

По критерия "благоустройствена дейност" "БКС Люлин" ЕООД е предложила конкретна инвестиционна програма. За "Волф 96" ООД нищо не е споменато по този въпрос.

По отношение на критерия "екологично зимно почистване" ситуацията е аналогична, но тук "Волф 96" ООД отново декларира намерения за внедряване на съвременна система.

В мотивите си комисията набляга на факта, че при наличието на остаряла техника разходите на фирмите за поддръжка и консумативи ще са значително по-високи, отколкото при нова техника, и това би оскъпило значително себестойността на услугата. Твърдението е само по себе си вярно, но никъде в мотивите на комисията не става и дума за цената на концесията. А би следвало именно тя да е водещият критерий.

През март 1998 г. Столичният общински съвет решава да се проведат конкурси и за онези части от София, които не са отдадени на концесии. Решението отново е взето въз основа на предложение на общинския съветник Красимир Арсов, чиято фирма "Чистота" участва в конкурса.

Съдържанието на представения "финансово-икономически анализ" в докладната записка на инж. Красимир Арсов представлява план-сметка за нужните инвестиции в сметоизвозваща техника и съдове за смет за всеки район поотделно. Планът няма икономическа обосновка. Не е ясно въз основа на какви данни е изготвена план-сметката.

Конкурсите протичат в рамките на четири дни, като офертите се отварят на 5 юли 1999 г. Едва след това комисията констатира непълнота в конкурсните условия и определя критерии за оценка на офертите.

Според "АКСЕС" случващото се е едновременно и нелепо, и незаконно, защото е недопустимо в хода на провеждането на конкурсите да се определят условията, на които трябва да отговарят офертите на кандидат-концесионерите.

В протокол № 3/16.07.1999 г. комисията класира на първо място в единия конкурс офертата на "Чистота-София" АД, в другия - офертата на "Дитц" АД.

В конкурса, спечелен от "Дитц", фирмата получава най-висока оценка по отношение на "професионален опит" при положение, че е регистрирана само 3 месеца по-рано.

Основни елементи от съдържанието на концесионните договори за дейност "чистота" са предметът и цената. Секретарят на Столична община А. Дюлгеров уведомил Фондация "АКСЕС-София", че цената за дейност "чистота" според концесионните договори е 70 млн. лева годишно.

Но тъй като Столична община не може да осигури необходимите средства, към договорите с концесионерите са подписани анекси, съгласно които е предвидено достигането на договорената цена да стане до 2003 г. Анексите са сключени непосредствено след подписване на концесионните договори. Нещо повече, договорът и анексът с "Чистота-София" АД са подписани в един и същи ден и са с последователни входящи номера.

Според АКСЕС сключването на анекс има смисъл, когато коригира променени обстоятелства, възможности и пр., неизвестни към момента на сключването на договора. Изводът е, че обстоятелствата, уговорени в анекса, са били известни още преди подписването на договора.

И тъй като съдържанието на анексите е предоговаряне на цени, очевиден е и общият водещ принцип: договарят се очевидно неизпълними цени, които незабавно се коригират за сметка на отстъпление от поетите от концесионера ангажименти.

Предвиденият за 2003 г. например общински бюджет за дейност "чистота" е в размер 52 500 000 лв. - далеч по-нисък от уговорения в договорите и анексите размер от 70 000 000 лв. И тъй като концесионните договори са сключени за срок от 15 години, пред концесионерите се разкрива чудесната възможност за гарантирана работа, гарантирани дейности при увеличаващи се суми в общинския бюджет, гарантирана печалба.

А размерът на общинския бюджет за дейност "чистота" всяка година наистина търпи чувствително увеличение. Анализът на данните показва, че нарастването на разходите спрямо първата година от подписването на концесионните договори е както следва: 2000 г. - 1,5 пъти; 2001 г. - 1,8 пъти; 2002 г. - 2,3 пъти; и 2003 г. - 2,6 пъти. Сумите, получени от фирмите-концесионери до 2002 г., са общо 195 085 362 лева

След подписването на договорите с фирмите концесионери, такса "смет" нараства, като само за предприятията ръстът ѝ в сравнение с 1998 г. е 370% за 2000 г., 460% за 2001 г. и 510% за 2003-та.

В същото време, от писма на концесионерите до общината, с които аргументират разходите си, излиза, че те всяка година подменят всички кофи за боклук. Според отчетените разходи от "Волф" и "Дитц", след като веднъж са подменили контейнерите за боклук н районите, които почистват, през следващите три години те са направили същото още три и половина пъти. На този фон от "Чистота" са се опитали да спазят някакво приличие в сметките, според които те са подменили един път и половина кофите за боклук.

Трите основни фирми-концесионери за периода от 1998 г. до 30 март 2003 г. са извършили общо разходи в размер на 19 222 747 лв. за подмяна и поддръжка в добро състояние на съдовете за смет на територията на Столична община. Тази сума стига за подмяната на всички съдове за смет 2,3 пъти по пазарни цени, обявени от самите фирми. Сумата е отчетена като реално изразходвана.

Според АКСЕС, сключените от софийската община договори определят вълшебна рамка, за която всеки концесионер може само да мечтае:-

1) няма задължения за отчетност на броя съдове за смет;

2) не е възможно да се направят никакви съпоставими оценки на състоянието на съдовете за смет;

3) не е възможно да се направи реална инвентаризация;

4) не е възможно да се калкулират амортизационни разходи;

5) не е възможно да се оцени необходимостта от замяна на негодните съдове;

6) не е възможно да се определи броят на "заменените" съдове;

7) не е възможно да се установи колко съдове са само "отчетени" като заменени;

8) не е възможно да се определи реалната печалба на концесионера от фиктивно отчетените съдове;

9) не е възможен никакъв външен контрол върху самата операция по замяната;

10) всички числови данни за операциите по замяна на съдовете за смет са единствено в архивите на концесионера…

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.