Обвързват линията на бедност с възможностите на бюджета

Обвързват линията на бедност с възможностите на бюджета

Министърът на труда и социалната политика ще може да предложи размер на линията на бедност, съобразен с възможностите на бюджета вместо тя да бъде изчислявана автоматично по специална формула. Линията на бедност е показател, с който са обвързани редица социални плащания към социално слаби, пенсионери, хора с увреждания и според сега действащата методика до 31 август на текущата година се определя размерът ѝ за следващата. За 2020 година размерът ѝ е 363 лева. Определянето ѝ става по специална формула, включваща данните от изследването "Статистика на доходите и условията на живот" на НСИ по методология на Евростат, и индекса на цените на малката потребителска кошница.

Проект на правителствено постановление за промяна в методиката за определяне на линията на бедност предвижда социалният министър да има правомощия да предлага размера на официалната линия на бедност според възможностите на бюджета. Размерът ѝ обаче няма да може да е по-малък от този за текущата година.

В мотивите към проекта се посочва, че по формулата размерът на линията на бедност ще се определя от положителните икономически тенденции за 2019 г, без да се отчитат резките промени, настъпили вследствие на пандемията от Covid-19. "Работните заплати през 2019 г. нараснаха с 11.1% спрямо 2018 г. При прилагане на методиката, линията на бедност за страната за 2021 г. би следвала тези възходящи тенденции, но не биха били отразени резки промени от икономическо естество, настъпили през 2020 г. и имащи пряка взаимовръзка със събираемостта на бюджетните постъпления, промените на пазара на труда, предизвикателствата от непланирано забавяне на БВП и въведени нови инструменти за подкрепа", се посочва в проекта.

"Влошената икономическа ситуация включва спад в търговията и услугите, спад на вътрешното търсене, увеличаване на разходите, увеличаване на уязвимостта и броя на уязвените по отношение на пазара на труда и др. Бързото влияние на коронавирусната пандемия и мерките за нейното овладяване доведоха до силно свиване на глобалната икономика. Според прогнозите на Световната банка глобалната икономика може да се свие до 5.2% през тази година. Бяха наложени тежки ограничения във всички страни от ЕС, което се отрази пряко на динамиката на производството в страната. Данните през месец април сочат спад на обема на износа с почти 5% спрямо първите четири месеца на 2019 г. и с почти 20% само през април. Съгласно лятната прогноза на ЕС за България, през 2020 г. се очаква спад на БВП от 7%. През първото тримесечие се наблюдава забавяне на ръста на заплатите от 9% на годишна база спрямо годишния ръст през първо тримесечие на 2019 г. От 12,2%. Съгласно Конвергентната програма 2020-2022 от април 2020 г. се очаква БВП през текущата година да спадне с 3% в реално изражение", пише в мотивите.

Според оценката на въздействието рисковете, ако не бъде приета промяната във формулата, са държавният бюджет да не остане балансиран.

"Ще бъде определен размер на линията на бедност, който не съответства на икономическия ръст и негативните макроикономически прогнози", се казва още в оценката. 

Споделяне

Още по темата

Още от България