Около 85 000 фирми трябва да декларират собствениците си в Агенцията по вписванията

Досега това са направили само 64 дружества, крайният срок е 31 май 2019 г.

Около 85 000 фирми трябва да декларират собствениците си в Агенцията по вписванията

Около 85 000 фирми и юридически лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за действителните си собственици от 1 февруари до 31 май 2019 г. - срокът, регламентиран в закона. Това показват изчисленията на Агенцията по вписванията.

Подаването на тези декларации е задължително по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Той беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849 на Европейския парламент.

До момента в Агенцията по вписванията са подадени 64 декларации за действителни собственици. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ, поради липса на задължение, по смисъла на закона. От подалите декларация, само 14 са били реално задължени и съответно толкова са и вписванията.

Съгласно закона, фирмите, които не следва да подават такива декларации са:

- еднолични търговци;

- еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица;

- дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала;

- събирателни дружества със съдружници физически лица.

Тези търговци трябва да подават декларация, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните такива.

Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4 месечен срок след пререгистрацията.

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп, съгласно чл. 11 от ЗТРРЮЛНЦ.

Агенция по вписванията припомня, че няма правомощия да дава задължителни указания по прилагане на законите.

Споделяне

Още от Бизнес

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?