Около 85 000 фирми трябва да декларират собствениците си в Агенцията по вписванията

Досега това са направили само 64 дружества, крайният срок е 31 май 2019 г.

Около 85 000 фирми трябва да декларират собствениците си в Агенцията по вписванията

Около 85 000 фирми и юридически лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за действителните си собственици от 1 февруари до 31 май 2019 г. - срокът, регламентиран в закона. Това показват изчисленията на Агенцията по вписванията.

Подаването на тези декларации е задължително по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Той беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849 на Европейския парламент.

До момента в Агенцията по вписванията са подадени 64 декларации за действителни собственици. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ, поради липса на задължение, по смисъла на закона. От подалите декларация, само 14 са били реално задължени и съответно толкова са и вписванията.

Съгласно закона, фирмите, които не следва да подават такива декларации са:

- еднолични търговци;

- еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица;

- дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала;

- събирателни дружества със съдружници физически лица.

Тези търговци трябва да подават декларация, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните такива.

Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4 месечен срок след пререгистрацията.

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп, съгласно чл. 11 от ЗТРРЮЛНЦ.

Агенция по вписванията припомня, че няма правомощия да дава задължителни указания по прилагане на законите.

Още от Бизнес

Кой печели предизборно от поредната драма около Изборния кодекс?