Отчет за дейността на МТ за периода август 2005 - август 2007

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

АВГУСТ 2005 – АВГУСТ 2007

 

Изминалият двегодишен период от управлението на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност бе уникален по своята същност, тъй като той премина в условия на изключително активна подготовка за присъединяването на страната към ЕС, реализиран беше актът на присъединяването и започна работа в условията на реално членство в Съюза. Това предопредели неговата особена важност за развитието на страната ни.

Министерството на транспорта концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Възвърнатите правомощия на министъра на транспорта отново да формира и провежда държавната политика при планирането и изграждането на пътната  инфраструктура даде възможност на Министерството на транспорта да работи по интегрираното развитие на транспортната система, което е основен принцип в европейската транспортна политика.

Във връзка с подготовката за членство на Република България в Европейския съюз и интегрирането на транспортната ни система в европейската, екипът на Министерството на транспорта работи усилено за въвеждането и утвърждаването на европейските стандарти за модерен, екологосъобразен и сигурен транспорт. Осъществена беше мащабна законодателна дейност за хармонизиране на българското законодателство с европейското. Голям брой частни компании навлязоха в транспортния сектор, с цел повишаване качеството на предлаганите услуги на базата на изградените конкурентни отношения.

Основна задача на министерството е развитието на транспортната инфраструктура. Нейното модернизиране е задължително условие за успешно интегриране в европейската транспортна система. Строителството на модерна транспортна инфраструктура е свързано с фактора време, осигуряване на стабилни финансови потоци, решителност и ангажираност на всички институции и организации, имащи отношение към процеса. От много важно значение е максималното усвояване на европейските фондове, за което започна подготовката на редица нови значими инфраструктурни проекти. Значителни усилия бяха концентрирани и към осигуряване на текущото поддържане и рехабилитация на пътната, железопътната и пристанищната инфраструктура, състоянието на които беше допълнително отежнено от природните бедствия.

Бяха извършени редица действия за повишаване безопасността, сигурността и екологосъобразността на транспортната система, за повишаване качеството на транспортните услуги на населението, за подобряване на финансовото състояние на железопътните компании, за усъвършенстване на взаимоотношенията с браншовите организации от транспортния сектор.

Развитие на транспортната инфраструктура

 

1. В Министерството бяха разработени следните базови за развитието на транспортната инфраструктура документи:

·        Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 2015 г., като част от Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р. България до 2015 г.

·        Секторна оперативна програма „Транспорт” – в процес на договаряне с ЕК

·        Проект на Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт

Дефинирани са принципите на инвестиционната политика на министерството за финансирането и изграждането на транспортната инфраструктура:

·        Финансиране на мащабните проекти за развитие на железопътната и пътната инфраструктура от европейските фондове, държавния бюджет и кредити от финансовите институции

·        Финансиране на проекти за развитие на пристанищната, летищната инфраструктура и автомагистралите с участието на частния сектор чрез различните форми на публично-частно партньорство

Разработената в съответствие с Управленската програма на Правителството Национална стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г. определи приоритетите за развитие на инфраструктурата на страната ни в следващите 10 години с три периода на планиране:

·        Развитие на транспортната инфраструктура в краткосрочен план. Това са проекти в процес на изпълнение. В този период са включени и мерките за борба с последиците от природните бедствия, сполетели страната

·        Средно срочна програма с предвидени средства за планираните проекти по години в периода 2006 – 2009 г.

·        Дългосрочна програма, проектите в която са планирани за изпълнение в периода 2005 - 2015 г.

Планираните в Стратегията публични инвестиции в транспортния сектор до 2015 г. са на обща стойност 4711.899 милиона евро. За всички инвестиционни проекти с национално значение са подготвени работни досиета, които се актуализират периодично. В тях подробно са описани състоянието на проектите в т.ч. цели и обхват на проекта, бюджет, проектна готовност, бенефициент, изпълнител и др. За всеки проект е изготвен и линеен график, по който се следи спазването на предвидените срокове за изпълнение.

Секторна оперативна програма „Транспорт” – оперативната програма с най-голям бюджет – 2 003 млн. евро. Тази значителна сума потвърждава приоритетното място, което се определя на развитието на транспортната инфраструктура. Програмата е ориентирана към изграждането на балансирана и устойчива транспортна система чрез модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за връзки с национално, трансгранично и европейско значение.

Проект на „Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт”. В него е заложена политиката за развитие на пристанищната инфраструктура. Обект на Националната програма са пристанищата за обществен транспорт с национално и с регионално значение. Програмата е насочена към подобряване ефективното и качествено обслужване на икономиката на Република България, увеличаване на транзитните превози през територията на страната и повишаване на конкурентоспособността на българските пристанища. Програмата ще бъде внесена за одобрение в МС след изготвяне на екологична оценка.

2. Ускорено беше изпълнението на широко мащабните проекти.

Проект „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”

Завърши строителството на сградата на новия пътнически терминал и новата пистова система на летище София, с което проектът за развитието на летище София стана първият приключил широко мащабен инфраструктурен проект в последните 15 години. Новоизграденото съоръжение отговаря на всички съвременни изисквания за сигурност и безопасност. Създадени са оптимални условия за привличане на транзитния трафик. Новият терминал е проектиран за пътнико-поток от 2 600 000 души годишно и 26 000 тона карго-товари и поща, като в пикови часове могат да се обработват 2000 пътника. 

Започна работата по проектирането и строителството на ландшафта на новата терминална сграда и околното пространство, както и строителството на пътната връзка между бул. „Брюксел” и новия пътнически терминал на летище София.

Проект „Изграждане на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при градовете Видин (България) – Калафат (Румъния)” 

Проектът е на обща стойност € 226 млн.

През 2006 г., в интерес на проекта бяха предоговорени условията на кредитното споразумение с германската финансова групировка KfW и впоследствие споразумението бе подписано и ратифицирано от Народното събрание. Ратифицирано е и финансовото споразумение с Френската агенция за развитие.

През 2006 г. бяха проведени и търговете за строителство и надзор на основния мост. На 30.01.2007 г. бяха сключени договорите с избраните изпълнители.

Търговете за строителство и надзор на прилежащата инфраструктура бяха обявени на 20.12.2006 г. Извършена бе оценката за избор на изпълнител за „Строителството на прилежащата инфраструктура към моста на българския бряг”, като предстои одобрението на оценителния доклад. В момента се извършва оценка на подадените оферти за избор на „Независим надзор на строителството на прилежащата инфраструктура към моста на българския бряг”. Очаква се сключването на договори по двете процедури през месец септември 2007 г.

Подготвени са и документите за отчуждаване на 200 от общо 317 имота, свързани с изграждането на прилежащата инфраструктура.

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граници и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”

Проектът е на обща стойност € 340 млн.

През 2006 г. успешно завърши тръжната процедура за избор на изпълнител за надзор на проектирането и строителството за целия обект и бе подписан договорът с избрания изпълнител. На 25.05.2006 г. стартира изпълнението на договора за проектиране и строителство на фаза І от проекта – участъка Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай. Приключени са отчуждителните процедури и е изготвен и одобрен подробен идеен проект за фаза І. Разрешението за постоянно строителство на фаза I е публикувано в ДВ на 18.05.2007 г. и след изтичане на двуседмичния срок за обжалване разрешението е заверено. ТЕРНА започна същинските строително-монтажни работи.

Търговете за строителство на фаза ІІ Първомай – Свиленград – турска/гръцка граници и сигнализацията са обявени на 20.12.2006 г. Подадени са 4 оферти за проектиране и строителство на фаза ІІ, както и 5 оферти за проектиране и строителство на Системите за цялата ж.п. линия. Оценителните доклади са одобрени и договорните досиета са в процес на подготовка.

Проект: „Разширение на пристанище Бургас”

Проектът включва изграждане в Пристанище Бургас на нов вълнолом, терминал за насипни товари и удълбочаване на подходния канал. През 2006 г. бе завършен и въведен в пробна експлоатация новият терминал на Пристанище Бургас. Приключи строителството на новия вълнолом и бе подписан договор за драгиране на подходния канал. Дейностите по драгирането на канала се очаква да бъдат финализирани до края на настоящата година.

Проект: „Зимовник на АППД-Русе при км. 491 на р.Дунав” – ІІІ етап

Единственото по рода си такова съоръжение по долното течение на р. Дунав се планира да приключи през октомври 2007 г. С реализирането му ще се осигури възможност за презимуване на 39 речни кораба, ще се реализира висок екологичен ефект и повишаване на безопасността и сигурността на корабоплаването по река Дунав.

3. Подготовка на нови инфраструктурни проекти

Изминалият период бе особено важен по отношение на подготовката на нови проекти, които ще бъдат финансирани от фондовете на ЕС. През 2006 г. бяха подписани финансови меморандуми по ИСПА за подготовката на нови 6 железопътни проекта по най-важните направления в страната ни. Това са отсечките Видин-София, Пловдив-Бургас, Мездра-Горна Оряховица, София-Пловдив, София-Драгоман, София-Радомир.

·      Проект „Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-София” – избран е изпълнител на проекта. Договорното досие е в процес на подготовка.

·      Проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в ж.п. участъци по линиите Пловдив-Бургас и Мездра-Горна Оряховица” – оценителният доклад за избор на изпълнител за проект „Техническа помощ за рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас” е изготвен и предстои одобрението му. Назначена е комисия за оценка на офертите за избор на изпълнител за проект „Техническа помощ за рехабилитация на жп линия Мездра-Горна Оряховица”.

·      Проект „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна транспортна мрежа в България (в участъците София-Пловдив, София-Драгоман и София-Перник-Радомир)” – на 04.06.2007 г. стартира открита тръжна процедура за Техническа помощ за фаза 1. В ход е оценка на постъпилите оферти.

4. Предприети бяха краткосрочни мерки за подобряване критичното състояние на железопътната инфраструктура и влошената експлоатационна обстановка, проблеми, които се задълбочиха и в резултат и на природните бедствия през 2005 и началото на 2006 г.

За ликвидиране на пораженията от природните бедствия бе разработен план за действие и оперативно ръководство на работата на кризисния щаб по възстановителните работи в участъци от железопътната инфраструктура.

През 2006 г. министърът на транспорта изложи пред МС мотивирано предложение за предприемане на конкретни стъпки за преодоляване на критичното състояние на железопътната инфраструктура, включващи: предвиждане в Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” на директна субсидия за текущо поддържане, поетапно увеличаване на капиталовите трансфери за железопътната инфраструктура, компенсиране на НК „ЖИ” при оптимизиране на инфраструктурните такси, със съответната парична маса, необходима за запазване на устойчивостта на системата.

В резултат от своевременно предприетите действия спешно бе възстановено движението на влаковете в засегнатите райони и не се допусна нарушаване на безопасността на превозите. Осигурено бе и допълнително финансиране от държавата за ликвидиране на пораженията.

5. Определянето на политиката за развитие на пътната инфраструктура отново стана отговорност на Министерството на транспорта, съгласно последните изменения и допълнения в Закона за пътищата, приети от Народното събрание.

Основен приоритет на политиката, която води министерството на транспорта в областта на пътната инфраструктура е балансираното развитие на пътната мрежа и нейното поддържане в нормално експлоатационно състояние. Приоритетните проекти за развитие на пътната инфраструктура бяха определени в съответствие с:

·      Приоритетно доизграждане и привеждане в нормално експлоатационно състояние на главните оси на Трансевропейската транспортна мрежа

·      Необходимостта от цялостно подобряване състоянието на пътната мрежа, включително адекватното ѝ поддържане

·      Политика за изграждане на нови магистрали

Приоритетни обекти в пътния сектор

·      АМ „Струма” (Е 79) – ЛОТ 1 „Д.Диканя – Дупница с дължина 18 км и ЛОТ 4 „Сандански – Кулата” с дължина 39 км

В момента се изработват техническите проекти за двата лота и се предвижда да се обяви тръжна процедура за строителство.

·      АМ „Марица” от км 5+000 до км  72+000 – ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4

Изготвени са проекти и се предвижда обявяване на процедура за строителство.

·      АМ „Хемус” – отсечка Софийски околовръстен път (СОП) – г. Яна, с дължина 8,5 км

Изготвен е техническият проект на обекта.

·      АМ „Люлин” – с дължина 19 км

В строителство от началото на 2007 г. Предвижда се строителството да приключи до 2010 г. Финансира се по програма ИСПА.

·      АМ „Тракия” – ЛОТ 1 „път ІІ-66, с.Свобода – Ст. Загора” с дължина 22 км

В процес на строителство и финансиране по програма ИСПА и държавния бюджет.

·      Път І – 5, Кърджали – Подкова с дължина 16,9 км ново строителство и 12 км рехабилитация

Завършен е техническият проект на обекта.

·      Транзитни пътища ІV – фаза 1 с обща дължина 350 км

Всички лотове са в строителство.

·      Разширение на СОП в участъка „Симеоново – Бояна” с дължина 4,6 км

В строителство от 2006 г. със срок на завършване края на 2008 г. 

Изграждане на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство

Отчитайки предимствата на тази форма на сътрудничество, МТ предвижда да продължи действията си за реализиране на проекти в пътната, пристанищната и летищната инфраструктура чрез ПЧП и планира прилагането на този метод при реконструкцията и модернизацията на обекти от железопътната инфраструктура.

През 2006 година бяха получени приходи от концесионни възнаграждения в размер на 6 715 138 лв. През първите пет месеца на 2007 година приходите от концесионни възнаграждения и платени неустойки са в размер на 2 383 235 лева.

1. Сключени и влезли в сила концесионни договори в транспортния сектор:

Фериботен терминал Силистра Обект на концесията е териториално обособена зона от „Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”, част от който ще бъде изграден от и със средства на концесионера. Това е първата концесия в България, която се осъществява на принципа построй, оперирай и предай (BOT). 

Пристанищен терминал Леспорт Обектът на концесията е част от „Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна 

Пристанищен терминал Балчик Терминалът е териториално обособена зона от пристанището за обществен транспорт с национално значение Варна.

Пристанищен терминал Свищов от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе

Пристанищен терминал Оряхово от пристанище за обществен транспорт с национална значение Лом, предстои договорът да влезе в сила.

„Летище Варна” ЕАД и „Летище Бургас” ЕАД

На 15 юни 2006 г. Министерският съвет определи за спечелил кандидат в неприсъствения конкурс за предоставяне на концесия на черноморските ни летища в Бургас и Варна обединението от FRAPORT AG Frankfurt Airport Services Worldwide – Германия, и "БМ Стар" – ЕООД, България ("Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД). За следващите 35 г., което е определения срок на концесията, концесионерът се ангажира с инвестиции от над 403 млн. евро. Концесията ще осигури значителното повишаване на качеството на обслужването на постоянно увеличаващия се трафик към черноморските ни пристанища.

2. Изпълнение на договорните задължения за влезлите в сила концесионни договори

Общите изводи от изпълнението на сключените договори е, че условията за осъществяване на концесиите и основните задължения на концесионерите се спазват. Постигнато е подобряване на стопанската и инвестиционна дейност в концесионните обекти. За констатираното неизпълнение на задължения по концесионните договори са начислени неустойки.

3. Подготвителни действия по концесионни обекти:Пристанищни терминали

Видин-север и Видин-ферибот от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин – процедурата открита с Решение на МС № 195/27.04.07.

Лом – подготвителните действия са приключени и предстои решение на МС за откриване на процедура за предоставяне на концесия.

Сомовит от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – назначен е екип и са започнати подготвителни действия за предоставяне на концесия.

Пристанищен терминал Видин-център от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. Екипът за подготвителни действия проучва варианти за превръщане на пристанищния терминал в модерен център за круизен туризъм

Русе-запад от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – екипът за подготвителни действия проучва варианти за включване на пристанищния терминал в единен проект за изграждане на интермодален терминал и транспортно-логистичен център.

Пътнически ж. п гари ─ София и Пловдив

Във връзка с подготвителните действия предстои възлагане на обемно – устройствено проучване чрез конкурс за проект по ЗОП от НК „ЖИ” за двете гари. Очаква се широка обществена дискусия за развитието на гарите и прилежащите им пространства като част от заобикалящата градска среда.

Летища

Летище Русе – предстои Решение на МС за откриване на процедурата за предоставяне на концесия. Проектът предвижда възстановяване на дейността на летището като гражданско летище за обществено ползване с международно значение.

Приключи процедурата по прехвърляне на летище Горна Оряховица от Министерството на отбраната на Министерството на транспорта.

Преговорите за Летище Пловдив, Летище Стара Загора и Летище Узунджово продължават.

Търговски дружества и приватизация

1. Продължи реформата в железницата чрез преструктурирането на „БДЖ” ЕАД и НК”ЖИ”

В резултат на извършен пълен анализ на дейността на НК „ЖИ” и „БДЖ” ЕАД бе констатирано, че съществуващите организационни структури са изчерпали възможностите си да отговарят на условията за по-добра оптимизация на дейностите си, както и за усвояване на средства от ЕС през следващите години. Това наложи да се търсят нови ефективни решения, съдържащи необходимите мерки и действия за финансовото и организационното подобряване на дейността на двете структури.

От 01.01.2007 г. бяха въведени нови организационни структури, адекватни на предстоящите задачи. В НК „ЖИ” бяха формирани четири поделения с техните регионални структури – Железен път, Енергетика, Сигнализация и телекомуникации, Управление на движението и капацитета на мрежата и Стратегически блок. Счетоводното разделяне на четирите експлоатационни поделения бе завършено към 31.03.2007 г.

В „БДЖ” ЕАД бяха обособени три поделения със съответните регионални структури – Пътнически превози, Товарни превози и Тягов подвижен състав (Локомотиви). Към 30.04.2007 г. бе направен разделителен баланс на „БДЖ” ЕАД и встъпителен баланс на новите предприятия към 01.05.2007 г.

Във връзка с подобряването на финансовото състояние на железниците бе изготвена нова методология за определяне на инфраструктурните такси. Постановление № 344/15.12.06 г. на МС измени и допълни тарифата за инфраструктурните такси, събирани от НК „ЖИ” и от 01.01.2007 г. са в сила новите инфраструктурни такси, които са значително по-ниски от заложените преди и това е предпоставка за поставянето на железопътните превозвачи на по-добри позиции в условията на конкуренция на другите видове транспорт.

2. Приключи приватизационната процедура за „България ер” ЕАД

С Решение № 761 на Министерския съвет от 3 ноември 2006 г. „Балкан Хемус Груп” ЕАД бе определен за участник, спечелил конкурса. Предложената от купувача цена бе 13 000 000 (тринадесет милиона) лева. За срок от 5 години купувачът се задължава да осигури извършването в дружеството на инвестиции в размер на 82 100 000 Евро (осемдесет и два милиона и сто хиляди евро). Държавата притежава акция с особена права („златна акция”).

3. Разработена бе Стратегия за приватизация на БМФ. Решението за одобряване на стратегията за приватизация на дружеството бе гласувано от Народното събрание и бе обнародвано в ДВ, бр. 26/2007.

Развитие на интермодалния транспорт

1. Проект: Изграждане на нов интермодален терминал в гр. София.

С Решение № 831 от 5 декември 2006 г. на МС обектът „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” бе обявен за обект с национално значение.

На 09.01.2007 г. бе сключен договор за Изготвяне на инвестиционен проект (фази идеен и работен проект) и документация за избор на изпълнител за изграждане на терминала съгласно ЗОП. Изпълнението на задачата бе разделено на 5 етапа за срок за изпълнение 34 седмици. Предаден бе ІІІ-ти етап от изпълнение на договора – Изготвяне на Идеен проект. Идейният проект бе внесен в Столичната община – ДАГ за съгласуване. Следващите етапи са изготвяне на Работен проект и Изготвяне на документация за избор на изпълнител за изграждането на терминала, спецификации, количествени сметки и графици.

На 15.06.2007 г. бе сключен договор за Разработка на проекти на три подробни устройствени плана (план за регулация и застрояване) за нуждите на проекта. Устройствените планове са изготвени и представени в Столичната община за одобрение. След приемането им ще се пристъпи към възлагане изготвянето на оценка на имотите, подлежащи на отчуждаване, съгласно Закона за държавната собственост; изготвяне и публикуване на Решение на МС за отчуждаване на имотите и фактическото отчуждаване.

След изготвянето на документация за избор на изпълнител за строителството предстои провеждане на процедура за избор на Изпълнител – края на 2007 г. Стартирането на строителните работи се предвижда за 2008 г.

2. Изграждане на интермодални терминали в градовете Русе и Пловдив

През м. март 2007 г. бе прието прединвестиционното проучване за Изграждане на интермодален терминал в гр. Пловдив, изготвено от GTZ с избор на подходяща площадка.  Изготвени и изпратени на 17.07.2007 г. в Брюксел бяха Апликационни форми за финансиране по TEN-T на предпроектни проучвания, проектиране, изготвяне на ПЧП стратегия за използването и изграждането на терминалите в Пловдив и Русе.

3. Изграждане на контейнерни терминали в градовете Варна и Бургас.

Министерството на транспорта пристъпи към преговори с Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) за предоставянето на заем за реализиране на инфраструктурен проект: „Строителство на терминал за обработка на контейнери в Пристанище Бургас - Запад и Пристанище Варна – Изток”. 

С Решение № 2 от 5 януари 2007 г. Министерският съвет одобри финансирането на проекта със заем от Японската банка по линия на официалната помощ за развитие. Към настоящия момент тече процедура по осъществяване на необходимите проучвания и подготовката на необходимата документация за стартиране на преговорите за отпускане на кредита.

4. Участие в програмата Марко Поло ІІ на ЕС

Програмата е въведена с Регламент 1692/2006 г., има бюджет от 400 млн. евро и цели прехвърлянето на максимално количество товари от автомобилния към железопътния транспорт и превозите по вътрешно-водни пътища. Ежегодно се публикуват покани за представяне на проекти за финансиране по линия на Марко Поло. За 2007 г. набирането на предложения се извърши в периода 28 март 2007 - 6 юли 2007 г.

През 2006 г. Министерството на транспорта предприе необходимите действия за присъединяването на Република България като пълноправен член в тази програма на ЕС. Българските транспортни фирми са информирани за допълнителните възможности за финансиране които предлага Марко Поло, а Министерството на транспорта им оказва необходимото съдействие в процеса на подготовка и представяне на проекти. В началото на месец юли бе подкрепен подготвеният от Интершипинг ООД проект VIA-DANUBE, чиято цел е развитие и усъвършенстване на транспортната услуга при превоз на стоки по р. Дунав от Пасау (Германия) до Видин (България).

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност и еколого-съобразност на транспортния сектор

Изпълнени бяха редица мерки за повишаване безопасността, сигурността и екологосъобразността във въздушния, водния, железопътния и автомобилния транспорт.

1. Въздушен транспорт

Внедряване на изискванията на ЕС в областта на безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване

·      Въвеждане на система за управление на безопасността и контрол на

качеството в гражданското въздухоплаване

В момента тече процедура по сертифициране на ГД „ГВА” по ИСО 9001/2000

·      Поддържане на национална електронна база данни по безопасност и сигурност в

гражданското въздухоплаване

Специализирано звено за разследване на авиационни събития към МТ води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития.

·      Разширяване на контрола на чуждестранните въздухоплавателни средства при

изпълнение на европейската програма за контрол SAFA

Преодоляване на наложената предпазна клауза в областта на авиационната безопасност 

Министерството на транспорта и „ГД “ГВА” предприеха енергични мерки за преодоляване на наложената предпазна клауза в авиацията, въведена на 21.12.2006 г. За разрешаване на основните проблеми, отразени в Доклада на Обединените авиационни власти (JAA), бяха набелязани и изпълнени следните по-значими мерки:

·      От м. януари 2007 г. са в сила измененията и допълненията в Закона за гражданско въздухоплаване и в някои подзаконови нормативни документи, които въвеждат процедурите за изваждане от регистъра на въздухоплавателни средства, които не отговарят на стандартите.

·      Около 200 въздухоплавателни средства бяха дерегистрирани/отписани от българския регистър.

·      Направени бяха структурни изменения в ГД ГВА, целящи укрепване на  административния ѝ капацитет за прилагане на европейските стандарти. Осъществени са професионални контакти на експертно ниво с европейските авиационни власти за обмяна на опит и добри практики.

·      В периода от 28.05 до 01.06.2007 г. бе извършена проверка на шест български авиокомпании - обект на особен надзор от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност и ГД ГВА. В резултат на констатациите от проверката и с цел обезпечаване стриктното прилагане на европейските изисквания бяха предприети необходимите мерки по отношение на тези авиационни оператори.

На 27 юни 2007 г. Европейската комисия представи първия си доклад за създаване на Механизъм за сътрудничество и оценка за България и Румъния от момента на членството им в ЕС. В Доклада горепосочените мерки, предприети от българска страна по отношение на авиационната безопасност, са оценени положително.

В рамките на Министерството на транспорта е създадено и функционира специализирано звено за разследване на авиационни събития, за обезпечаване обективността при разследване на авиационните събития

В областта на авиацията са разработени: Национална програма за сигурност в гражданското въздухоплаване; Национална програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване и Национална програма за обучение по сигурността в гражданското въздухоплаване.

За обезпечаване безопасността и сигурността в морския транспорт в Министерството на транспорта бе създадено и функционира специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища. 

В съответствие с изискванията по отношение на безопасност и сигурност в морския транспорт бяха извършвани редовни инспекции на кораби, посещаващи българските пристанища, като бяха достигнати изискуемите 25% проверки на корабите. Приключен бе и цикълът от проверки във връзка с приемането на България в Парижкия меморандум. като от месец юли 2007 година България е пълноправен член на Парижкия меморандум.

С цел опазване на околната среда в пристанищния сектор започна изпълнението на българо-холандски проект за подобряване управлението на отпадъците в българските морски пристанища. В рамките на проекта се извършва изготвяне на предложение за такса за управление на отпадъците и изготвяне на планове за управление на отпадъците на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас.

3. Железопътен транспорт

В Министерство на транспорта бе създадено и специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, функциите на което са свързани основно с безопасността и сигурността в железопътния транспорт.

Изготвена бе Наредба за управление на безопасността и бяха финализирани проекти за изменение и допълнение на Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари и Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Извършвани бяха системни контролни проверки върху състоянието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, техническото състояние на подвижния железопътен състав, работата на работници и служители от НК „Железопътна инфраструктура” и превозвачите от „БДЖ” ЕАД, „Булмаркет”, ДМ и „БЖК” АД

В изпълнение на Втори национален план за действие по изменение на климата 2005 – 2008, в ход е процедура за избор на изпълнител за извършване на ремоторизация на 30 броя дизелови локомотиви серия 07 с нови двигатели, които ще отговарят на нормите на EURO II или на EURO IIІ

4. Автомобилен транспорт

Въвеждане на интелигентни транспортни системи за осигуряване на висока степен на безопасност на движението по пътищата.

България подкрепи решението за развитие на интелигентните транспортни системи (ITS) като част от Еврорегионалните проекти и изяви готовност да се включи в конкретните програми и действия за разгръщане на ITS приложенията с цел подобряване на ефективността и оперативната съвместимост на всички видове транспорт. Такъв е проектът ITHACA за въвеждане на интелигентните транспортни системи в управлението на движението по пътищата, в който сме се включили и съвместно с Италия, Гърция и Румъния кандидатстваме за финансирането му от TEN-T бюджета на Европейската комисия.

Пуснати бяха в експлоатация 17 бр. мобилни лаборатории

Осъществен бе проект по програма PHARE, свързан с контрола при движение на моторните превозни средства по пътя. В рамките на този проект бяха предоставени 17 специализирани мобилни лаборатории. Използването им ще позволи да се контролират параметрите на вредно въздействие върху околната среда и при необходимост да се прилагат санкциите предвидени в ЗАП, ЗДП и ЗП. Възможността да се контролира времето за работа и почивка на водачите е в съответствие с Международната спогодба (АЕТР), по която сме страна и има пряко отношение към повишаване на безопасността по пътищата.

От 07.08.2007 г. периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се извършват от технически пунктове, които имат изградена и сертифицирана от компетентен за ЕС сертифициращ орган, система за управление на качеството по ISO 9001:2000

В изпълнение на утвърдената „Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението за периода 2007 – 2010 г.” в Министерството на транспорта е разработена собствена програма за изпълнението на правителствената стратегия.

В периода 30-31 май 2007 г. страната ни, респективно Министерството на транспорта, бе домакин на Министерската сесия на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ). Срещата в София беше фокусирана върху борбата със задръстванията, много актуална тема в световен мащаб. В срещата участваха над 30 министри на транспорта от цял свят.

По отношение на енергийната ефективност на транспортния сектор бе разработена Целева програма по енергийна ефективност в сектор „Транспорт” за 2008 г. Съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката в процес на подготовка е и Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г.

Евроинтеграция и правна дейност

С правните актове, подписани и обнародвани в ДВ до влизането ни в ЕС, българското законодателство бе нотифицирано на 88 %. Към 30 юни 2007 година процентът на нотификация по Глава 9 „Транспортна политика” вече е  98,5 %.  

Извършена бе усилена дейност по осигуряване на достъп до пазара за автомобилни превози на територията на Европейския съюз

Съгласно разпоредбите на ЕС предприятията желаещи да извършват автомобилни превози на товари и пътници на територията на Европейската общност трябва да притежават лиценз на общността. За да бъде издаден този лиценз превозвачите трябва да отговарят на изискванията за професионална компетентност, финансова стабилност и благонадеждност. Разпоредбите на ЕС по отношение на тези основни критерии са спазени напълно и са отразени в Закона за автомобилните превози и Наредби 11 и 33 съответно за вътрешни и международни превози на товари и пътници. Основните изисквания за получаването на лиценза са въведени няколко години преди присъединяването. С този лиценз превозвачите ще извършват превози на товари на територията на ЕС без разрешителни, а това при всички случаи ще повиши тяхната конкуренто

Споделяне

Още от Бизнес