Пещерите "Серапионова" и "Дедова дупка" вече са защитени

Серапионовата пещера, сн. Алексей Жалов

През месец май са обнародвани три заповеди на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитени територии - две защитени местности и една природна забележителност., съобщиха от подопечното ведомство на Емил Димитров – Ревизоро в петък.

Местността "Средно поречие на река Негованка", в землищата на търновските села Ново село и Емен, е обявена за защитена заради характерния си карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета. Също така там има находища на застрашени и защитени растителни и животински видове като елвезиево кокиче и снежно кокиче и черен щъркел, обикновен мишелов, бухал, гарван гробар, видра и др.

В тази зона стават забранени строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др.

Местността "Серапионова пещера", в землището на вездренското село Лютиброд, е важна заради множеството прилепи от национална и европейска значимост като голям и  малък подковонос, южен подковонос, голям е остроух нощник, пещерен дългокрил и дългопръст нощник, както и застрашени видове безгръбначни животни.

Там също се забраняват строежи, сеч – освен ако не е санитарна, както и влизане в пещерата в периодите от 25 май-31 юли и 1 ноември-1 април

Пещера "Дедова дупка" край врачанското село Челопек е обявена за природна забележителност. Целта е да се опази подземния ландшафт, включващ 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална гъба и езеро.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?