Под 1/3 от проектите за улични ремонти са пресяти за еврофиннасиране

Под 1/3 от проектите за улични ремонти са пресяти за еврофиннасиране

От кандидатстващи 202 общински проекта за еврофинансиране за ремонт на улици и тротоари само 63 продължават в битката за 50 млн. евро, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) във вторник.

Това сочат резултатите от предварителната проверка на подадените предложения дали отговарят на критериите за финансиране по една от подмярките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, управлявана от ДФЗ.

Ранкингът е извършен публично в присъствието на представители на фонда, на сдружението на общините и на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), които са наблюдавали оценяването на проектите.

Общият размер на заявената от всички кандидатствали проекти субсидия е 374 064 251.85 лева. След ситото продължават проекти за общо 118 595 180.28 лева, което е малко над определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет от 50 милиона евро.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението документи. Проектите се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Кандидатите по подмярка 7.2 за тази дейност могат да направят индивидуална справка за броя получени точки, включително и по отделните критерии за подбор на сайта на селската програма.

В случай на несъгласие с получения брой точки от предварителната оценка по критериите за подбор, кандидатите могат да подадат аргументирани писмени възражения в деловодството на ДФ "Земеделие” – София до 30 декември 2016 г. включително.

Споделяне

Още от Бизнес