Под 5% от фирмите оцеляват повече от пет години

Близо половината от активните предприятия са без персонал

Под 5 на сто от фирмите, създадени през 2010 г., продължават да работят и през 2015 г. За последните пет години са се раждали средногодишно по 11.9% от броя на съществуващите вече предприятия. Най-жизнени са били фирмите за производство на електрическа и топлинна енергия и за горива. Най-много нови дружества са били създадени в сектора за производство на части за автомобили, а най-много фалити е имало при брокерите на имоти. Това показва проучване на НСИ за демографията на предприятията за периода 2010 - 2015 г., обявено в понеделник.

Най-висок относителен дял имат новосъздадените фирми в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Средно за периода 2011 – 2015 г. този дял е 44.2%. Това е логично предвид навлизането на много чужди инвестиции в този сектор и изграждането на редица мощности за производство на компоненти за автомобилната индустрия. През изминалия период секторът се превърна в един от водещите за растежа на българската икономика, тъй като над 80% от продукцията му е предназначена за износ.

Съвсем обясними са данните на НСИ, че през последните пет години най-нисък е делът на създадените нови предприятия в сектора на добивната промишленост - едва 0.1% средно за периода. В този сектор няма инвеститорски интерес, а дори и малкото български предприятия, които решават да вложат средства в развитие на нови находища, срещат съпротивата на местната власт и гражданите, които се притесняват от унищожаване на природата. Последният такъв случай е с добива на злато в Трън.

Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през петгодишен период, посочват от НСИ.

През наблюдавания период от 2011 до 2015 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка.

През 2015 г. регистрирани са общо 339 175 предприятия, като близо половината от тях са били без нает персонал, а други (40.1%) са имали между един и четирима работника.

Интересен факт е, че броят на заетите в групата предприятия с над 10 наети съставлява 69.5% от заетите в периода 2011 - 2015 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с без персонал (44.9%), стои малък брой заети лица - 6.3% от общия брой на заетите страната, отбелязват от НСИ.

От всички родени през 2014 г. предприятия 80.8% оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този относителен дял е 90.2%.

През 2014 г. са създадени 39 333 фирми, като от тях 31 779 са преживели успешно 2015 г. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (88.8%), а най-нисък - в сектор "Операции с недвижими имоти" (67.2%), показва проучването на НСИ.

От 2010 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия. Така делът на фирмите, родени през 2010 г. и все още активни през 2015 г. е едва 4.8 на сто.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период, е 10.5%.

В три сектора са концентрирани близо две трети от всички заети през 2015 г. Това са "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети"(37.1%), "Преработваща промишленост" (15.4%) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (11.6%), сочат данните на НСИ.

След като три години имаше ръст на заетите на трудов договор или на държавна служба, през 2016 г. тази тенденция се пречупва и броят на работещите на заплата намалява до 2.232 млн. души, което е спад с близо 22 000 за една година, показва проучване на НСИ за пазара на труда за миналата година.

Една от причините за това може да е сериозният спад на чуждите инвестиции. През 2016 г. преките вложения, издаващи отвън, са 682 млн. евро (1.5% от БВП), което е спад с близо 60% (над 1 млрд. евро) спрямо година по-рано, по данни на БНБ, които са предварителни и е възможно да претърпят корекция. Друга причина за намалението на работещите може да е оптимизация на персонала в редица сектори на икономиката, заради навлизането на ИТ технологиите. Третата причина, която се посочва от бизнеса и синдикатите, е продължаващата емиграция на българите към Западна Европа.

Най-голямо е намалението на работещите в строителството - с над 13 хил. до 114 хил. души в края на 2016 г, при производството на текстил и кожени изделия - с близо 7.5 хил., до 113 хил. души, в здравеопазването – с близо 4000 до 104.5 хил. души, при продажбата на имоти – с 1300 до 18 923.

В същото време в секторите, които дърпат икономиката през последните години и бизнеса се оплаква от недостиг на кадри, заетите се увеличават. Очаквано най-голям е ръстът в предприятията, произвеждащи части за автомобили - с 11 хил., до 384 хил. души. Увеличава се и броят на заетите във финансовия сектор и застраховането с близо 6.4 хил. души за година и заетите в бранша достигат до 54 хил. в края на 2016 г. Работещите в ресторантите и хотелите са нараснали 3.5 хил. и достигат 109.7 хил. души в края на миналата година.

Споделяне

Още от Бизнес